Piątek, 22 września 2023r. | Imieniny: Tomasza, Maurycego, Joachima
Pokaż menu

Zaproszenie do składania ofert cenowych na zakup drewna (dłużyca)

04 maja, 2020
Ratusz w Zakliczynie / Andrzej O - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Ratusz w Zakliczynie / Andrzej O - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn zaprasza do złożenia ofert cenowych na zakup drewna (dłużyca) pozyskanego z wycinki drzew z nieruchomości stanowiących własność Gminy Zakliczyn (na podstawie zezwoleń Starosty Tarnowskiego z dnia 5.12.2019 r., ZN.750.137.2019.P.Sz).

I. Opis przedmiotu:
Przedmiotem zapytania jest sprzedaż drewna (dłużyca) w ilości 34,90 m2: buk 7,01 m2, sosna 27,89 m2, znajdującego się na działce nr 1076 (przy pniach) w miejscowości Ruda Kameralna.

II. Dokumenty, jakie należy przedłożyć: wypełniony i podpisany formularz ofertowo – cenowy, według załączonego wzoru, po zapoznaniu się ze stanem drewna.

III. Osoby do kontaktu:
Robert Ogórek (Urząd Miejski w Zakliczynie) – tel. 14 632 64 68,
Teresa Kaczor (sołtys Rudy Kameralnej) – tel. 14 665 41 08.

IV. Miejsce składania ofert:
Pisemną ofertę cenową wraz z oświadczeniem należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zakliczynie, Rynek 32, 32-840 Zakliczyn, pokój nr 8, w terminie do dnia 11.05.2020 r. do godziny 10.00. Formularz ofertowo – cenowy należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: Oferta zakupu drewna (dłużyca). Nie otwierać przed dniem 11.05.2020 r., przed godziną 10.15.

V. Opis sposobu obliczania ceny.
1. Na załączonym formularzu ofertowo – cenowym, należy przedstawić cenę netto.
2. Minimalna cena zakupu za całość przedmiotu zapytania 6 980,00 zł netto + podatek VAT 23%
3. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
4. Kryterium wyboru: najwyższa cena.
3. Kupujący składający ofertę nie może zaoferować ceny niższej niż minimalna cena zakupu.
5. Oferent związany jest ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI. Ogłoszenie zawarte w zaproszeniu może być zmienione lub odwołane w każdym czasie bez podania przyczyny. Odwołanie ogłoszenia skutkuje zamknięciem niniejszego postępowania.

VII. Informacje dodatkowe.
1. Sprzedający zawrze umowę z wybranym Oferentem, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
2. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Sprzedający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
3. Oferenci uczestniczący w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wyniku lub o zamknięciu postępowania.
4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za stan jakościowy drewna (dłużyca) i zaleca oferentom zapoznanie się ze stanem drewna oferowanego do sprzedaży oraz usytuowaniem przedmiotu sprzedaży.
5. Sprzedający nie zapewnia załadunku ani transportu.

Załączniki:
– formularz ofertowo-cenowy
– oświadczenie RODO
Gmina Zakliczyn
Zakliczyn – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. Położona jest w strefie Pogórza Karpackiego (na pograniczu Pogórza Wiśnickiego, Rożnowskiego i Ciężkowickiego, rozdzielonych rozległą doliną środkowego biegu Dunajca).

Możliwość komentowania została wyłączona.

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).