Poniedziałek, 23 maja 2022r. | Imieniny: Iwony, Dezyderego, Kryspina
Pokaż menu

Ogłoszenie wyborów uzupełniających Sołtysa Woli Stróskiej

18 stycznia, 2022
Ogłoszenie wyborów uzupełniających Sołtysa Woli Stróskiej

ZARZĄDZENIE nr I/8/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn
z dnia 18 stycznia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wyborów uzupełniających Sołtysa Woli Stróskiej

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), § 14 ust. 5 statutu sołectwa Wola Stróska, stanowiącego załącznik Nr 20 do uchwały Nr XLV/455/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie nadania statutów sołectwom (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r. poz. 6721; Dz. Urz. Woj. Mał. z 2018 r. poz. 8248) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam wybory uzupełniające Sołtysa Woli Stróskiej na dzień 20 lutego 2022 r. (niedziela) w godzinach od 800 do 1800 w budynku remizy OSP w Woli Stróskiej.

§ 2. Powołuję Gminną Komisję Wyborczą w składzie:

1) Janusz Krzyżak – Przewodniczący
2) Agnieszka Kusiak – Zastępca Przewodniczącego
3) Paulina Byczek – Członek
4) Ewelina Galas – Członek
5) Agnieszka Stasiowska – Członek

§ 3. Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej jest Urząd Miejski w Zakliczynie, Rynek 32, 32-840 Zakliczyn.

§ 4. Kalendarz wyborczy stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 5. Informacja wyborcza stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Zakliczyn.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w miejscowości Wola Stróska oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zakliczynie.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr I/8/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyborów uzupełniających Sołtysa Woli Stróskiej

Kalendarz wyborczy 

 1. W dniu 18 stycznia 2022 r. – ogłoszenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn wyborów uzupełniających Sołtysa Woli Stróskiej.
 2. Do dnia 7 lutego 2022 r. – sporządzenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn spisu wyborców i udostępnienie spisu mieszkańcom Woli Stróskiej do wglądu w Urzędzie Miejskim w Zakliczynie.
 3. Do dnia 7 lutego 2022 r. do godz. 17.00 – zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej kandydatów na Sołtysa Woli Stróskiej.
 4. Do dnia 7 lutego 2022 r. do godz. 17.00 – zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej kandydatów do Komisji Skrutacyjnych do przeprowadzenia wyborów Sołtysa Woli Stróskiej.
 5. Do dnia 14 lutego 2022 r. – ogłoszenie przez Gminną Komisję Wyborczą listy kandydatów na Sołtysa Woli Stróskiej.
 6. W dniu 20 lutego 2022 r. w godzinach od 8.00 do 18.00 – przeprowadzenie wyborów Sołtysa Woli Stróskiej.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr I/8/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyborów uzupełniających Sołtysa Woli Stróskiej

Informacja wyborcza

 1. Wybory uzupełniające zarządzone zostały na dzień 20 lutego 2022 r. (niedziela) w godzinach od 8.00 do 18.00 w budynku remizy OSP w Woli Stróskiej.
 2. Wybór Sołtysa Woli Stróskiej odbywa się w drodze wyborów tajnych, bezpośrednich, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
 3. Bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje mieszkańcom umieszczonym w spisie wyborców sołectwa Wola Stróska. Spis wyborców sporządza Burmistrz i udostępnia mieszkańcom do wglądu w Urzędzie Miejskim w Zakliczynie od dnia 7 lutego 2022 r.
 4. Za organizację wyborów odpowiada Gminna Komisja Wyborcza. Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej jest Urząd Miejski w Zakliczynie, Rynek 32, pok. Nr 5, tel. 14 6326454.
 5. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna powołana spośród uprawnionych wyborców z terenu sołectwa Wola Stróska, zgłoszonych przez Burmistrza oraz kandydatów na Sołtysa Woli Stróskiej. Burmistrz lub kandydat może zgłosić do Komisji Skrutacyjnej tylko jedną osobę – termin zgłoszenia upływa w dniu 7 lutego 2022 r. do godz. 17.00.
 6. W przypadku zgłoszenia więcej niż pięciu kandydatów do Komisji Skrutacyjnej Burmistrz dokonuje publicznego losowania składu Komisji. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa Woli Stróskiej.
 7. Prawo zgłaszania kandydatów na Sołtysa przysługuje grupie co najmniej 20 wyborców. Listy kandydatów z podpisami zgłaszających winny być złożone Gminnej Komisji Wyborczej do dnia 7 lutego 2022 r. do godz. 17.00. Do list dołącza się pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie.
 8. W przypadku zgłoszenia jednego kandydata na Sołtysa Woli Stróskiej, wyboru Sołtysa nie przeprowadza się, a zgłoszonego kandydata uważa się za wybranego.
 9. Gminna Komisja Wyborcza prowadzi rejestr kandydatów na Sołtysa Woli Stróskiej. Lista kandydatów zostanie wywieszona w miejscu publicznym do dnia 14 lutego 2022 r.
 10. Kandydat na Sołtysa może wyznaczyć swojego męża zaufania, który może być obecny w czasie głosowania i przy ustalaniu wyników wyborów.
 11. Gminna Komisja Wyborcza sporządza karty do głosowania na Sołtysa w porządku alfabetycznym. Karty do głosowania powinny być opieczętowane pieczęcią Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn.
 12. Formularze zgłoszeń kandydatów oraz formularze oświadczeń dostępne są w Urzędzie Miejskim w Zakliczynie (Sekretariat, pok. Nr 8) oraz na stronie internetowej www.zakliczyn.pl.

Formularze do pobrania:
Gmina Zakliczyn
Zakliczyn – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. Położona jest w strefie Pogórza Karpackiego (na pograniczu Pogórza Wiśnickiego, Rożnowskiego i Ciężkowickiego, rozdzielonych rozległą doliną środkowego biegu Dunajca).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).