Wtorek, 26 września 2023r. | Imieniny: Wawrzynca, Kosmy, Damiana
Pokaż menu

Ogłoszenie wyborów uzupełniających Sołtysa Roztoki

23 maja, 2023
Ogłoszenie wyborów uzupełniających Sołtysa Roztoki

ZARZĄDZENIE nr I/16/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn
z dnia 23 maja 2023 r. 

w sprawie ogłoszenia wyborów uzupełniających Sołtysa Roztoki

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), § 14 ust. 5 statutu sołectwa Roztoka, stanowiącego załącznik Nr 15 do uchwały Nr XLV/455+/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie nadania statutów sołectwom (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r. poz. 6721; Dz. Urz. Woj. Mał. z 2018 r. poz. 8248) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam wybory uzupełniające Sołtysa Roztoki na dzień 25 czerwca 2023 r. (niedziela) w godzinach od 800 do 1800 w budynku świetlicy w Roztoce.

§ 2. Powołuję Gminną Komisję Wyborczą w składzie:

 1. Janusz Krzyżak – Przewodniczący
 2. Agnieszka Kusiak – Zastępca Przewodniczącego
 3. Ewelina Galas – Członek
 4. Anna Mastalerz – Członek
 5. Agnieszka Stasiowska – Członek

§ 3. Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej jest Urząd Miejski w Zakliczynie, Rynek 32, 32-840 Zakliczyn.

§ 4. Kalendarz wyborczy stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 5. Informacja wyborcza stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Zakliczyn.

§ 7. Traci moc zarządzenie nr I/12/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyborów uzupełniających Sołtysa Roztoki.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w miejscowości Roztoka oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zakliczynie.

Burmistrz Miasta i Gminy

(-) Dawid Chrobak

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr I/16/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn
z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyborów uzupełniających Sołtysa Roztoki

Kalendarz wyborczy

 1. W dniu 23 maja 2023 r. – ogłoszenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn wyborów uzupełniających Sołtysa Roztoki.
 2. Do dnia 12 czerwca 2023 r. – sporządzenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn spisu wyborców i udostępnienie spisu mieszkańcom Roztoki do wglądu w Urzędzie Miejskim w Zakliczynie.
 3. Do dnia 12 czerwca 2023 r. do godz. 17.00 – zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej kandydatów na Sołtysa Roztoki.
 4. Do dnia 12 czerwca 2023 r. do godz. 17.00 – zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej kandydatów do Komisji Skrutacyjnych do przeprowadzenia wyborów Sołtysa Roztoki.
 5. Do dnia 19 czerwca 2023 r. – ogłoszenie przez Gminną Komisję Wyborczą listy kandydatów na Sołtysa Roztoki.
 6. W dniu 25 czerwca 2023 r. w godzinach od 8.00 do 18.00 – przeprowadzenie wyborów Sołtysa Roztoki.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr I/16/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn
z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyborów uzupełniających Sołtysa Roztoki

Informacja wyborcza

 1. Wybory uzupełniające zarządzone zostały na dzień 25 czerwca 2023 r. (niedziela) w godzinach od 8.00 do 18.00 w budynku świetlicy w Roztoce.
 2. Wybór Sołtysa Roztoki odbywa się w drodze wyborów tajnych, bezpośrednich, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
 3. Bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje mieszkańcom umieszczonym w spisie wyborców sołectwa Roztoka. Spis wyborców sporządza Burmistrz i udostępnia mieszkańcom do wglądu w Urzędzie Miejskim w Zakliczynie od dnia 12 czerwca 2023 r.
 4. Za organizację wyborów odpowiada Gminna Komisja Wyborcza. Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej jest Urząd Miejski w Zakliczynie, Rynek 32, pok. Nr 5, tel. 14 6326454.
 5. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna powołana spośród uprawnionych wyborców z terenu sołectwa Roztoka, zgłoszonych przez Burmistrza oraz kandydatów na Sołtysa Roztoki. Burmistrz lub kandydat może zgłosić do Komisji Skrutacyjnej tylko jedną osobę – termin zgłoszenia upływa w dniu 12 czerwca 2023 r. do godz. 17.00.
 6. W przypadku zgłoszenia więcej niż pięciu kandydatów do Komisji Skrutacyjnej Burmistrz dokonuje publicznego losowania składu Komisji. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa Roztoki.
 7. Prawo zgłaszania kandydatów na Sołtysa przysługuje grupie co najmniej 20 wyborców. Listy kandydatów z podpisami zgłaszających winny być złożone Gminnej Komisji Wyborczej do dnia 12 czerwca 2023 r. do godz. 17.00. Do list dołącza się pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie.
 8. W przypadku zgłoszenia jednego kandydata na Sołtysa Roztoki, wyboru Sołtysa nie przeprowadza się, a zgłoszonego kandydata uważa się za wybranego.
 9. Gminna Komisja Wyborcza prowadzi rejestr kandydatów na Sołtysa Roztoki. Lista kandydatów zostanie wywieszona w miejscu publicznym do dnia 19 czerwca 2023 r.
 10. Kandydat na Sołtysa może wyznaczyć swojego męża zaufania, który może być obecny w czasie głosowania i przy ustalaniu wyników wyborów.
 11. Gminna Komisja Wyborcza sporządza karty do głosowania na Sołtysa w porządku alfabetycznym. Karty do głosowania powinny być opieczętowane pieczęcią Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn.
 12. Formularze zgłoszeń kandydatów oraz formularze oświadczeń dostępne są w Urzędzie Miejskim w Zakliczynie (Sekretariat, pok. Nr 8) oraz na stronie internetowej www.zakliczyn.pl.

Formularze do pobrania:

Zgłoszenie kandydata na sołtysa Roztoki
Oświadczenie kandydata na sołtysa Roztoki
Zgłoszenie kandydata do Komisji skrutacyjnej
Gmina Zakliczyn
Zakliczyn – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. Położona jest w strefie Pogórza Karpackiego (na pograniczu Pogórza Wiśnickiego, Rożnowskiego i Ciężkowickiego, rozdzielonych rozległą doliną środkowego biegu Dunajca).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).