Sobota, 30 września 2023r. | Imieniny: Wery, Honoriusza, Hieronima
Pokaż menu

Konkurs literacki „Opowiedz mi o Świętym”

19 maja, 2020

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO „Opowiedz mi o Świętym” pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn Dawida Chrobaka

I. Organizator

 1. Organizatorem Konkursu jest Zakliczyńskie Centrum Kultury ul. Rynek 1, 32-840 Zakliczyn.
 2. Patronat medialny sprawują media ZCK: portal internetowy Zakliczyninfo oraz miesięcznik Głosiciel.

II. Temat Konkursu

Opowiadanie prozą z dialogami napisane w języku polskim na podstawie rozmowy ze starszymi osobami pamiętającymi Jana Pawła II (rodzicie, dziadek, babcia, krewni) dotyczące wspomnień o Świętym.

III. Cele Konkursu

 1. Upowszechnianie wiedzy na temat życia i działalności Karola Wojtyły, zarówno w okresie Jego młodości, posługi kapłańskiej i biskupiej oraz wielkiego pontyfikatu papieskiego;
 2. Przypominanie nauczania Jana Pawła II, zwłaszcza z Jego pielgrzymek do Małopolski;
 3. Ukazywanie oraz upamiętnianie miejsc i wydarzeń, które w ścisły sposób połączyły Karola Wojtyłę z Małopolską.
 4. Stworzenie piszącym możliwości prezentacji swojej twórczości.
 5. Inspirowanie i popularyzowanie twórczości literackiej.
 6. Stworzenie możliwości debiutu literackiego osobom do tej pory niepublikującym.
 7. Promocja literatury, propagowanie czytelnictwa oraz instytucji Zakliczyńskiego Centrum Kultury.

IV. Zasady Konkursu

 1. Konkurs trwa od 18 maja 2020 roku do 16 października 2020 roku. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży do 18 roku życia włącznie z terenu Gminy Zakliczyn i Gmin sąsiednich.
 2. Małoletni i osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, mogą wziąć udział w konkursie na zasadach określonych w Regulaminie tylko i wyłącznie pod warunkiem uzyskania uprzedniej pisemnej zgody ich przedstawicieli ustawowych lub osób sprawujących kuratelę, na uczestnictwo w konkursie – załącznik nr 1.
 3. Nadesłany tekst musi być pracą samodzielną, wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną w innych konkursach (prace zbiorowe nie będą przyjmowane).
 4. Uczestnik konkursu ma za zadanie napisać opowiadanie w formie wydruku komputerowego, sformatowane następująco: czcionka 12 Times New Roman na papierze formatu A4, standardowy margines 2,5 cm, nagłówek i stopka – 1,5 cm, odstępy między wierszami standardowe 1,0, maksymalnie 3 strony A4, każda strona musi posiadać numerację.
 5. Uczestnik konkursu może nadesłać tylko jedno opowiadanie o treści nawiązującej do tematu konkursu.
 6. Warunkiem rejestracji uczestnika jest doręczenie:

– e-maila z pracą konkursową zapisaną w formie pliku elektronicznego (w formacie: .odt, .doc, .docx)
– wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną dla osoby niepełnoletniej, którego wzór stanowi załącznik nr 1.
– podpisane oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Dokumenty złożone do konkursu tj. utwór oraz załączniki nie podlegają zwrotowi.

7. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celach związanych z udziałem i rozstrzygnięciem konkursu oraz wydaniem utworu jest dobrowolne, jednak niezbędne do przekazania nagrody.

V. Termin i miejsce składania prac

Prace należy składać do dnia 7 września 2020 roku (do godziny 15.00) drogą elektroniczną na adres e-mail: konkurs.zck@wp.pl lub na nośniku elektronicznym (pendrive, płyta CD/DVD) wraz z załącznikami. Uzupełnione i podpisane załączniki należy składać w siedzibie Zakliczyńskiego Centrum Kultury lub przesłać pocztą listem poleconym na adres: Zakliczyńskie Centrum Kultury ul. Rynek 1, 32-840 Zakliczyn (decyduje data wpływu do ZCK).

VI. Kryteria oceny

 1. Prace literackie zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora, której decyzje będą ostateczne i nieodwołalne.
 2. Komisja dokona oceny utworów pod względem:

– zgodności z tematyką;
– twórczego charakteru utworu;
– poprawności stylistycznej i językowej;
– poziomu literackiego;
– samodzielności i oryginalności.

 1. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 16 października 2020 roku o godzinie 17.00 w Zakliczyńskim Centrum Kultury sala Spytka Jordana w Ratuszu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu i do zmiany daty rozstrzygnięcia konkursu.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu lub nie przyznania jednej z nagród.
 4. Organizatorzy przewidują trzy nagrody rzeczowe. Nagrody ufundują: Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Ewa Nijak oraz Dyrektor Zakliczyńskiego Centrum Kultury Kazimierz Dudzik.
 5. Jury może przyznać także wyróżnienia.
 6. Nagrodzone prace zostaną opublikowane w Głosicielu oraz na portalu Zakliczyńskiego Centrum Kultury www.zakliczyninfo.pl – bez prawa do wynagrodzenia.
 7. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie 7 dni kalendarzowych, przejdzie ona na własność Organizatora lub zostanie przekazana Fundatorowi.
 8. Organizator nie zwraca uczestnikom kosztów dojazdu na uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Przesłanie pracy przez uczestnika konkursu oznacza, że nie naruszył on praw autorskich innych osób.
 2. W przypadku wystąpienia z roszczeniami osób trzecich, zaspokaja je w całości uczestnik konkursu.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów określonych w niniejszym Regulaminie, jeżeli będą tego wymagały okoliczności niezależne od nich.
 4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestnika niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.
 5. Naruszenie przez uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu konkursu upoważnia Organizatorów do wyłączenia uczestnika z udziału w konkursie oraz powoduje utratę prawa do nagrody.

Załączniki do regulaminu do pobrania tutaj:

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu literackiego „Opowiedz mi o Świętym”

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu literackiego „Opowiedz mi o Świętym”

 
Gmina Zakliczyn
Zakliczyn – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. Położona jest w strefie Pogórza Karpackiego (na pograniczu Pogórza Wiśnickiego, Rożnowskiego i Ciężkowickiego, rozdzielonych rozległą doliną środkowego biegu Dunajca).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).