Sobota, 8 maja 2021r. | Imieniny: Stanislawa, Lizy, Wiktora
Pokaż menu

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń związanych z realizacją zadań publicznych przez Urząd Miejski w Zakliczynie w związku z wystąpieniem stanu epidemii

09 kwietnia, 2021
Ratusz w Zakliczynie / Andrzej O - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Ratusz w Zakliczynie / Andrzej O - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z § 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 512 z późn. zm.) informuję:

1. W związku z wystąpieniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników, wprowadzam w okresie od 12 kwietnia do 16 kwietnia 2021 r. ograniczenia związane z realizacją zadań publicznych przez Urząd Miejski w Zakliczynie.

2. W okresie, o którym mowa w pkt 1 załatwianie spraw bezpośrednio w budynku Urzędu Miejskiego w Zakliczynie zostaje ograniczone wyłącznie do zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.

3. Do zadań, o których mowa w pkt 2 zalicza się w szczególności sprawy z zakresu:

1) rejestracji stanu cywilnego;

2) ewidencji ludności i dowodów osobistych;

3) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

4) ochrony środowiska, w tym dotyczące:

a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

b) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

5) przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, o których mowa w art. 38-40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087 i 2338 oraz z 2021 r. poz. 54),

6) Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

4. Kasa Urzędu Miejskiego w Zakliczynie zostaje otwarta dla interesantów – w poniedziałek w godzinach 9.00-14.00, a od wtorku do piątku w godzinach 8.00-14.00. W danym momencie przy okienku kasy nie może znajdować się więcej niż jedna osoba.

5, Inne sprawy, poza wymienionymi w pkt 3 i 4, realizowane mogą być przez Urząd Miejski w Zakliczynie w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

6. Załatwianie spraw, o których mowa w pkt 5 będzie przebiegać co do zasady:

  • telefonicznie pod numerem telefonów: 14 6326460, 14 6326455 – interesanci będą łączeni z pracownikiem merytorycznym,
  • poprzez pocztę e-mail: zakliczyn@zakliczyn.pl,
  • za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej: /6g5cql78j7/SkrytkaESP,
  • poprzez złożenie pisma do skrzynki podawczej umieszczonej w korytarzu przy wejściu do Urzędu Miejskiego w Zakliczynie,
  • poprzez przesłanie pisma drogą pocztową na adres Urzędu.

7. Bezpośrednie załatwianie spraw w Urzędzie Miejskim w Zakliczynie odbywać się powinno przy zachowaniu maksimum środków ostrożności, takich jak: noszenie maseczek zasłaniających usta i nos oraz zachowanie bezpiecznej odległości (minimum 1,5 m) między pracownikiem urzędu a interesantem.

8. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

9. W korytarzu przy wejściu do Urzędu Miejskiego w Zakliczynie w danym momencie nie może znajdować się więcej niż jedna osoba.

10. Każda osoba wchodząca do Urzędu Miejskiego w Zakliczynie zobowiązana jest do dezynfekcji rąk środkami dostępnymi na parterze budynku.

11. Każda osoba wchodząca do Urzędu Miejskiego w Zakliczynie zobowiązana jest do stosowania się do poleceń pracownika urzędu, dyżurującego w celu zapewnienia należytego porządku oraz stosowania określonych ograniczeń wynikających z niniejszego zarządzenia.

Burmistrz Miasta i Gminy

(-) Dawid Chrobak

 

 

 
Gmina Zakliczyn
Zakliczyn – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. Położona jest w strefie Pogórza Karpackiego (na pograniczu Pogórza Wiśnickiego, Rożnowskiego i Ciężkowickiego, rozdzielonych rozległą doliną środkowego biegu Dunajca).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).