Czwartek, 18 lipca 2024r. | Imieniny: Erwina, Kamila, Szymona
Pokaż menu

UCHWAŁA w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

05 czerwca, 2020
Fontanna na rynku w Żabnie / Kroton / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Fontanna na rynku w Żabnie / Kroton / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

Uchwała Nr XVII/236/20
Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 4 czerwca 2020 r.

w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt  8, art. 40 ust. 1, art. 42  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2020 r. , poz.713 ) oraz art. 15q ustawy z dnia 2 marca 2020 r., o szczególnych  rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U.poz.374 ze zm.), na wniosek Burmistrza Żabna, Rada Miejska w Żabnie uchwala, co następuje:

 • §1.
   
  Przedłuża się do dnia 31 sierpnia 2020 roku termin płatności rat podatku od nieruchomości, od gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, płatnych w  czerwcu 2020 roku, przedsiębiorcom wskazanym w § 3 ust. 1, których płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.
 • §2.
   
  Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

1) nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia oświadczenia, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego lub;

2) nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r., do dnia poprzedzającego dzień złożenia oświadczenia, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

 • §3. 
  1. Pomoc, o której mowa w § 1, obejmuje przedsiębiorców, którzy według stanu na dzień 29 lutego 2020 r. nie posiadali zaległości z tytułu podatków i opłat należnych na rzecz Gminy Żabno oraz spełniają kryteria określone w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1).
 1. Warunkiem uzyskania pomocy, o której mowa w § 1, jest złożenie przez podatnika:
 2. a) oświadczenia stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
 3. b) formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
 • §4. 
  Czynności, o których mowa w § 3 ust. 2 uchwały, należy dokonać:

nie później niż do dnia 15 czerwca 2020 r. - w zakresie raty podatku płatnej w czerwcu 2020 r.

 • §5. 
  Pomoc, o której mowa w niniejszej uchwale, stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielana zgodnie z Sekcją 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19.
 • §6. 
  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żabna.

 

 • §7. 
  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

 • §8. 
  Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

Małopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żabnie

Andrzej Głód

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. Oświadczenie przedsiębiorcy (Word)

2. Fomularz informacji (PDF)
Gmina Żabno
Żabno – gmina miejsko-wiejska w powiecie tarnowskim (woj. małopolskie). Gmina stanowi 7,4% powierzchni powiatu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).