Czwartek, 28 stycznia 2021r. | Imieniny: Walerego, Radomira, Tomasza
Pokaż menu

Sesja Rady Miejskiej w Żabnie

01 grudnia, 2020
Fontanna na rynku w Żabnie / Kroton / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Fontanna na rynku w Żabnie / Kroton / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020r. poz. 713) zwołuję XXII Sesję Rady Miejskiej w Żabnie kadencji 2018-2023
na dzień 10 grudnia 2020r. /czwartek/ o godzinie 12:00 sesja w trybie zdalnym

 

Ze względu na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 obrady sesji Rady Miejskiej odbędą w trybie zdalnym.

Prowadzona będzie transmisja obrad Rady Miejskiej oraz utrwalany dźwięk i obraz. Transmisja dostępna będzie na stronie internetowej https://www.youtube.com/channel/UCl0Rn3pWRINSXi8GkMS0J1Q

Z materiałami na sesję można zapoznać się na portalu mieszkańca pod adresem: http://www.zabno.esesja.pl/


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXII sesji Rady Miejskiej w Żabnie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski o zmianę porządku obrad.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej w Żabnie.
 6. Informacja Burmistrza Żabna o działalności w okresie między sesjami.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Żabno za rok szkolny 2019/2020.
 8. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żabno.
 9. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2020 nr XV/198/20 z dnia 16 stycznia 2020r.
 10. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania z zakresu Województwa Małopolskiego, zawarcia porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz udzielenia pomocy rzeczowej.
 11. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020
 12. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2021 roku.
 13. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021.
 14. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku  od nieruchomości na terenie Gminy Żabno w roku podatkowym 2021.
 15. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku  od nieruchomości budynków, budowli i gruntów zajętych na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu  na terenie Gminy Żabno.
 16. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 r.
 17. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2021 rok.
 18. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
 19. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie dopłaty dla wybranych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żabno
 20. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie dopłaty dla wybranych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej Sp. z o.o. na terenie Gminy Żabno.
 21. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Żabno na 2021 r."
 22. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żabno na  2021 r."
 23. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Żabno na lata 2021 -2026
 24. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Żabno.
 25. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021 – 2030.
 26. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności drogowej na działce nr 1331/4 położonej w Otfinowie, stanowiącej własność Gminy Żabno
 27. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  nieodpłatne przejęcie  prawa własności  nieruchomości do zasobu  mienia komunalnego w skład której wchodzą działki  ewidencyjne nr 372 o pow. 0,50 ha,  nr 767/1 o pow. 0,24 ha, położone w Siedliszowicach objęte księgą wieczystą Nr KW TR1D/00079632/4, stanowiące własność Skarbu Państwa.
 28. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części działki nr 683/1 o pow. 4,99 ha, położonej w Kłyżu, z dotychczasowym dzierżawcą.
 29. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 30. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
 31. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żabnie.
 32. Zamknięcie obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Żabnie.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

          w Żabnie

        Andrzej Głód
Gmina Żabno
Żabno – gmina miejsko-wiejska w powiecie tarnowskim (woj. małopolskie). Gmina stanowi 7,4% powierzchni powiatu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).