Sobota, 19 września 2020r. | Imieniny: Januarego, Konstancji, Teodora
Pokaż menu

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabno (3-ciej i 4-tej zmiany studium)

29 lipca, 2020
Fontanna na rynku w Żabnie / Kroton / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Fontanna na rynku w Żabnie / Kroton / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabno (3-ciej i 4-tej zmiany studium)

 

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.: Dz. U.  z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) oraz uchwały nr VIII/115/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 3-ciej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabno oraz uchwały nr X/130/19 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 4-tej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabno

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabno, w dniach od 12.08.2020 r. do 03.09.2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żabnie, ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240 Żabno, w godzinach pracy Urzędu (po telefonicznym umówieniu – kontakt pod numerem tel. 14-645-60-12 wew. 44) oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żabnie - BIP.

Granice obszarów objętych sporządzeniem zmiany studium pokazano na załącznikach graficznych nr 1 i nr 2.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się  w dniu 31.08.2020 r. w Urzędzie Miejskim w Żabnie, ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240 Żabno o godz 15:00.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą  wnosić  uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać  na piśmie do Burmistrza Żabna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.09.2020 r.

Uwagi mogą być wnoszone w formie:

  • papierowej na adres: Urząd Miejski w Żabnie, ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240 Żabno
  • elektronicznej: poprzez platformę ePUAP lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: umzabno@zabno.pl

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu.

Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w terminie do dnia  25.09.2020 r., w formie pisemnej do Burmistrza Żabna, ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240 Żabno, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres email: umzabno@zabno.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Żabna.

Załącznik do obwieszczenia

Obwieszczenie w wersji .pdf
Gmina Żabno
Żabno – gmina miejsko-wiejska w powiecie tarnowskim (woj. małopolskie). Gmina stanowi 7,4% powierzchni powiatu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).