Czwartek, 1 czerwca 2023r. | Imieniny: Justyna, Anieli, Konrada
Pokaż menu

O B W I E S Z C Z E N I E postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn: Budowa obwodnicy Żabna , gmina Żabno, powiat tarnowski, województwo małopolskie

28 marca, 2023
Fontanna na rynku w Żabnie / Kroton / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Fontanna na rynku w Żabnie / Kroton / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

RG.6220.2.2020.DK                                                                                  Żabno, 27.03.2023 r.

                                                  O B W I E S Z C Z E N I E

                                                 

      Zgodnie   z  art. 49, art. 10   ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.), w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 poz.1029 z późn. zm.)  z a w i a d a m i a m wszystkie strony, że postanowieniem znak: RG.6220.2.2020.DK z dnia 27.03.2023r., Burmistrz Żabna podjął postępowanie  w sprawie  wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn: Budowa obwodnicy Żabna , gmina Żabno, powiat tarnowski, województwo małopolskie, z wniosku Zarządu Województwa Małopolskiego reprezentowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30 – 085 Kraków  w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Bartosz Wojcieszak  -  przedstawiciel Wrocławskiego Biura Projektów Drosystem Sp. z o.o., ul. Milicka 1, 51-127 Wrocław,

 

Z treścią postanowienia oraz zebraną dokumentacją w  sprawie można  zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żabnie, ul. Jagiełły1,  pokój nr 19 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

             

W oparciu o art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz.1029 z późn. zm.) w przypadku gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego [KPA]. Zgodnie z  art. 49 KPA jeżeli przepis szczególny tak stanowi  zawiadomienie  stron o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej może nastąpić  w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości  lub przez udostępnienie  pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.
          

          W tych przypadkach zawiadomienie uważa się za dokonane (doręczone) po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie,  inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Na powyższe postanowienie  nie  przysługuje zażalenie.

 

 

                                                                            BURMISTRZ ŻABNA

 

Sprawę prowadzi: Danuta Krupa – Referat Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska

                               Urząd Miejski w Żabnie, ul. Jagiełły 1, 33- 240 Żabno

                               Pokój 19, tel. 14 6456012 w.44                                                                                                                                                                                                               

POUCZENIE

-  art.3 ust.1 pkt 11 ustawy ooś– „Ilekroć w ustawie jest mowa o podaniu informacji do publicznej wiadomości – rozumie się przez to:

a) udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu właściwego w sprawie,

b) ogłoszenie informacji, w sposób zwyczajowo przyjęty, w siedzibie organu właściwego w  sprawie

c) ogłoszenie informacji przez obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia, a w przypadku projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa – w prasie o odpowiednim do  rodzaju dokumentu zasięgu,

d) w przypadku , gdy siedziba organu właściwego w sprawie mieści się na terenie innej gminy, niż gmina właściwa miejscowo ze względu na przedmiot postępowania – także przez ogłoszenie w prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowościach właściwych ze względu na przedmiot postępowania;

art. 73 ust. 1 ustawy ooś – „Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia”

art. 74 ust.3 ustawy ooś – Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

art.75ust.1,pkt 4ustawy ooś organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wójt,burmistrz prezydent miasta,

art. 74 ust. 3a ustawy ooś – Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81ust. 1. Przez obszar ten rozumie się:

1)przewidywany teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;

2)działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub

3)działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.     

- art. 10 §1 Kpa – Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów  oraz zgłoszonych żądań,

- art. 49§1 Kpa – Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach  organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej,

-  art. 49§2 Kpa –Dzień w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej,

- art. 61 §1Kpa – postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu

- art. 61 §4 Kpa – o wszczęciu postępowania  z urzędu lub na żądanie jednej ze  stron należy zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie .

KLAUZULA  INFORMACYJNA RODO

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pana danych osobowych oraz
o przysługujących Panu prawach z tym związanych.
      Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Burmistrz Żabna, Urząd Miejski

 1. z siedzibą w Żabnie, przy ul. Władysława Jagiełły 1, nr tel. 14 645 60 12 adres e-mail umzabno@zabno.pl.
 2.       Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych (e-mail: jlechowicz@zabno.pl, tel. 14 645 60 12, adres do korespondencji: Urząd Miejski
   w Żabnie, ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240 Żabno).
 3.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.
 4.       Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych przez okres zgodny z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia
 5.       Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, oraz ograniczenia przetwarzania.
 6.       Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO).
 7.       Podanie danych osobowych w celu realizacji niniejszej usługi jest wymogiem ustawowym,  konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia
 8.       Odbiorcą  danych osobowych będą podmioty wykonujące na zlecenie administratora zadania związane
  z utrzymaniem systemów informatycznych uczestniczących w przetwarzaniu danych;
 9.       Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

Załącznik do Obwieszczenia

 

N. znak: RG.6220.2.2020.DK                                                          Żabno, dnia 27.03.2023 r.                                                     

 

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 101 Kpa w związku z art. 97 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) z uwagi , że wnioskodawca:Zarząd Województwa Małopolskiego reprezentowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30 – 085 Kraków  w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Bartosz Wojcieszak  -  przedstawiciel Wrocławskiego Biura Projektów Drosystem Sp. z o.o. , ul. Milicka 1, 51-127 Wrocław   w dniu 07.03.2023r. złożył wymagany raport o oddziaływaniu na środowisko, nałożony postanowieniem RG.6220.2.2020.DK z dnia 08.12.2020 r. dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko pn; :.: Budowa obwodnicy Żabna, gmina Żabno, powiat tarnowski, województwo małopolskie”

 postanawiam:

 

podjąć zawieszone  postępowanie administracyjne  postanowieniem znak: RG.6220.2.2020.DK. z dnia 07.01.2021r. wszczęte w  sprawiewydania decyzji
o  środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko pn: Budowa obwodnicy Żabna, gmina Żabno, powiat tarnowski, województwo małopolskie”

Wnioskodawca:      Zarząd Województwa Małopolskiego reprezentowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie , ul. Głowackiego 56, 30 – 085 Kraków  w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Bartosz Wojcieszak  -  przedstawiciel Wrocławskiego Biura Projektów Drosystem Sp. z o.o. , ul. Milicka 1, 51-127 Wrocław        

 

UZASADNIENIE

Złożenie organowi wymaganego raportu oddziaływania   przedsięwzięcia na środowisko  w terminie, spowodowało usunięcie przyczyny zawieszenia, dając podstawy do jego usunięcia.

 

 Na postanowienie zażalenie nie przysługuje.

 

https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2255077,o-b-w-i-e-s-z-c-z-e-n-i-e-postepowanie-w-sprawie-wydania-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach-na.html
Gmina Żabno
Żabno – gmina miejsko-wiejska w powiecie tarnowskim (woj. małopolskie). Gmina stanowi 7,4% powierzchni powiatu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).