Czwartek, 23 maja 2024r. | Imieniny: Iwony, Dezyderego, Kryspina
Pokaż menu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: Pracownik ds. promocji, obsługi wydarzeń i kina

16 marca, 2023
Google Maps Google Maps

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wojniczu ogłasza nabór na stanowisko pracy: Pracownik ds. promocji, obsługi wydarzeń i kina

Przedmiot naboru:

stanowisko: Pracownik ds. promocji i obsługi wydarzeń, 1/1 etatu,
miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Kultury w Wojniczu, Kino Wawel i teren Gminy Wojnicz

podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na miesięczny okres próbny, po zakończonym okresie próbnym możliwość przedłużenia współpracy.

Opis stanowiska pracy:

 • prowadzenie rezerwacji i sprzedaż biletów dla gości indywidualnych i grup zorganizowanych,
 • sprawdzanie ważności biletów przy wpuszczaniu widzów na salę,
 • udzielanie widzom informacji,
 • wskazywanie miejsca, które widz powinien zająć,
 • przedstawianie zainteresowanym widzom repertuaru kina,
 • wywieszanie afiszy,
 • dbanie o bezpieczeństwo widzów, utrzymanie porządku wśród publiczności,
 • organizacja i pomoc widzom przy ewentualnej ewakuacji,
 • rozliczanie utargu,
 • utrzymanie czystości w pomieszczeniach kina i  na terenie przyległym,
 • obsługa wydarzeń,
 • montaż i demontaż sceny mobilnej,
 • znajomość specyfiki instytucji kultury,
 • inne czynności zlecone przez przełożonego mieszczące się w charakterze pracy.

Wymagania formalne:

 • wykształcenie minimum średnie
 • wysoka kultura osobista,
 • dyspozycyjność – gotowość pracy w godzinach popołudniowych i weekendy,
 • obsługa komputera z zakresu programów z pakietu Microsoft Office i urządzeń biurowych,
 • sumienność,
 • dokładność.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV z aktualnymi danymi kontaktowymi zawierające opis: dotychczasowej drogi zawodowej, posiadanego wykształcenia, kwalifikacji oraz stażu pracy
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia,
 • oświadczenie o treści: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE. L. 119 z 04.05.2016 z póź. zm.)”

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie  z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na stanowisko pracy: Pracownik ds. promocji, obsługi wydarzeń i kina

w Gminnym Ośrodku Kultury w Wojniczu” na dzienniku podawczym Centrum Ekonomiczno-Administracyjnym w Wojniczu lub przesłać drogą pocztową na adres: Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Wojniczu, ul. Rynek 30, 32-830 Wojnicz,

w terminie do dnia 31.03.2023r. do godziny 15:00.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata na pracownika Gminnego Ośrodka Kultury w Wojniczu

Zgodnie z art. 13 i 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE. L. 2016r. nr 119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych (ADO) jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wojniczu z siedzibą przy ul. Rynek 13, 32-830 Wojnicz, kontakt mailowy pod adresem: gok@gok.wojnicz.pl
 2. W Gminnym Ośrodku Kultury w Wojniczu został wyznaczony inspektor danych osobowych z którym kontakt jest możliwy pisząc na adres mailowy: bhpsabed@gmail.com lub listownie poprzez wysłanie listu na podany powyżej adres administratora danych, umieszczając dopisek „Do Inspektora ochrony danych”.
 3. Dane osobowe kandydata na wolne stanowisko pracy przetwarzane będą w oparciu
  o przepisy prawa (w szczególności Kodeksu pracy i innych przepisów szczególnych), a ich podanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego jakim jest zgodne z przepisami zatrudnienie pracownika w Gminnym Ośrodku Kultury w Wojniczu oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem. Pozostałe dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Pana/Pani zgody.
 4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane stanowisko, bądź do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie w tym celu, w zakresie, w jakim przetwarzane są one na podstawie zgody. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.
 7. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: gok@gok.wojnicz.pl
 8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych
 9. Przetwarzanie Pana/Pani danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO

W przypadku przekazania w dokumentach rekrutacyjnych danych wykraczających poza wymagane przepisami, których podanie nie jest konieczne do udziału w rekrutacji, (jak wizerunek, zainteresowania, stan zdrowia), proszę zamieścić poniższą zgodę:

Ja, niżej podpisana/y

………………………………………………………………………………………………..

[imię i nazwisko kandydata]

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wykraczających poza wymagane przepisami prawa, podanych w załączonych dokumentach aplikacyjnych, przez Gminny Ośrodek Kultury w WojniczuJestem świadomy/a, że podanie tych danych nie jest konieczne do udziału w rekrutacji, podaję je dobrowolnie, aby zostały uwzględnione przez administratora w ocenie mojej kandydatury.

……………………………………………………………

(data, czytelny podpis kandydata)
Gmina Wojnicz
Wojnicz – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie tarnowskim. Gmina stanowi 5,55% powierzchni powiatu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).