Sobota, 2 marca 2024r. | Imieniny: Heleny, Halszki, Pawla
Pokaż menu

Informacja z sesji

30 listopada, 2023
Google Maps Google Maps

W dniu 29 listopada br. odbyła się LIII sesja Rady Miejskiej w Wojniczu.

Podczas sesji Rada Miejska podjęła następujące uchwały:

– w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojnicz,

– w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2023 rok,                        

– w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/456/2022 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych zmienionej Uchwałą  nr XLII/482/2023 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 27 stycznia 2023 r. oraz Uchwałą nr XLIII/485/2023 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 27 lutego 2023 r.

– w sprawie rozpatrzenia petycji.

– w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy  Wojnicz.

– w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy  Wojnicz.

– w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy.

– w sprawie zakupu nieruchomości do zasobu nieruchomości Gminy Wojnicz.

– w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wojnicz oraz zwolnień od tego podatku.

– w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wojnicz.

– w sprawie uchwalenia  „Programu osłonowego w zakresie pomocy lekowej dla mieszkańców gminy Wojnicz” na rok 2024.

– w sprawie przyjęcia wieloletniego gminnego Programu osłonowego Gminy Wojnicz w ramach rządowego programu w związku z Uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r.  w sprawie ustanowienia rządowego programu  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

– w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w postaci zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, dla osób objętych wieloletnim programem rządowym “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.

– w sprawie określenia oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków za pomoc udzieloną w związku z Uchwałą Rady Ministrów Nr 149 z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028  (M.P. z 2023 r, poz.881), w formie posiłku, oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

– w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wojnicz na lata 2024 – 2027.

– w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Wojnicz na lata 2024-2027.

– w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Wojnicz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”.

– w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wojnicz.

– w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy.

– w sprawie zakupu nieruchomości do zasobu nieruchomości Gminy Wojnicz.

– w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych oraz udzielania bonifikat od ceny nieruchomości gruntowych sprzedawanych osobom fizycznym.

Ponadto Rada Miejska zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała w roku 2023.
Gmina Wojnicz
Wojnicz – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie tarnowskim. Gmina stanowi 5,55% powierzchni powiatu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).