Czwartek, 30 czerwca 2022r. | Imieniny: Emilii, Lucyny
Pokaż menu

Dofinansowanie na wymianę kotłów grzewczych

23 maja, 2022

W związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu pn. „Redukcja niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych w Gminie Wojnicz” Burmistrz Wojnicza zachęca właścicieli nieruchomości do składania wniosków na wymianę urządzeń w budynkach mieszkalnych.

W ramach przedmiotowego naboru wspierane będą przedsięwzięcia dotyczące: 

 1. wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych

Działanie to obejmuje wymianę nieefektywnych energetycznie oraz nieekologicznych źródeł ciepła na nowoczesne kotły gazowe i biomasowe (pellet) zgodnie z obowiązującymi standardami energetycznymi (o charakterystyce zgodnej z dyrektywą 2009/125/WE – Ekoprojekt ) wraz z niezbędną do prawidłowej pracy urządzeń armaturą i osprzętem. Zakres koniecznych do wykonania prac modernizacyjnych systemów grzewczych, w tym moc nowych urządzeń grzewczych, wynikał będzie z opracowanych audytów energetycznych budynków. Maksymalna kwota dofinansowania na jeden kocioł to 8.000 zł.

 1. wykonania wewnętrznych instalacji w budynku, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu grzewczego będącego przedmiotem dofinansowania
  Działanie to obejmuje prace przystosowawcze instalacji wewnętrznych niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania. Zakres koniecznych do wykonania prac modernizacyjnych systemów grzewczych wynikał będzie z opracowanych audytów energetycznych budynków. Maksymalna kwota dofinansowania na jedną instalację to 6.000 zł.
 1. prac termomodernizacyjnych, o ile w budynku wymieniane jest źródło ciepła w ramach przedmiotowego programu w zakresie i na zasadach określonych warunkami konkursu
  Działanie to obejmuje prace termomodernizacyjne w budynkach mieszkalnych w zakresie: docieplenia ścian zewnętrznych, docieplenia dachu/stropodachu nad ogrzewanymi pomieszczeniami, docieplenia podłogi na gruncie/stropu nad nieogrzewaną piwnicą, wymiany stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych, bramy garażowej. Zakres koniecznych do wykonania prac modernizacyjnych systemów grzewczych wynikał będzie z opracowanych audytów energetycznych budynków. Ponadto warunkiem uzyskania dofinansowania w zakresie termomodernizacji budynku będzie zidentyfikowanie u Wnioskodawcy problemów związanych z ubóstwem energetycznym rozumianym jako trudna sytuacja materialna, tj:
  a) dla gospodarstwa jednoosobowego dochód na osobę nie przekracza 200% najniższej emerytury określonej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  b) dla gospodarstwa wieloosobowego dochód na osobę nie przekracza 125% najniższej emerytury określonej zgodnie z zapisami ww. ustawy. Dodatkowo Wnioskodawca zobowiązuje się do przestrzegania ograniczeń w zakresie maksymalnej wysokości dofinansowania do poszczególnych elementów podlegających termomodernizacji, wskazanych w regulaminie konkursu. Maksymalna kwota dofinansowania na jeden budynek to 25 000 zł. 

Wnioskodawca

Wnioskodawcą może być osoba fizyczna legitymująca się tytułem prawnym do użytkowanego budynku mieszkalnego (wynikający z prawa własności, współwłasności, użytkowania wieczystego), zlokalizowanego na terenie Gminy Wojnicz, oddanym do użytkowania,  oznaczonym numerem porządkowym, w którym funkcjonuje stary, nieekologiczny kocioł na paliwo stałe. Gotowa poddać swój budynek bezpłatnej ocenie energetycznej wykonywanej przez audytorów skierowanych do działań w terenie przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i wyraża zgodę na utylizację dotychczas użytkowanego wysokoemisyjnego kotła oraz planuje wykorzystywać urządzenie objęte dotacją jako główne źródło ciepła w budynku zachowując trwałość inwestycji. Dla zapewnienia możliwości uczestnictwa w projekcie właściciel budynku  mieszkalnego musi zobowiązać się do wykonania modernizacji energetycznej budynku w zakresie zawartym w ocenie energetycznej, o ile takowa ocena ją zakłada. Minimalny standard efektywności energetycznej budynku, spełnienie którego oznacza brak konieczności przeprowadzania modernizacji energetycznej budynku wyrażony wskaźnikiem EPH+W wynosi nie więcej niż 150 kWh/(m2 x rok)  dla domów jednorodzinnych. Wyniki oceny energetycznej będą swego rodzaju wytycznymi, co do zakresu dalszych działań w odniesieniu do modernizacji energetycznej budynku.   

Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie dotacji

Wniosek pozwalający tworzyć listę do przeprowadzenia audytów energetycznych należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Wojniczu od dnia 24 maja 2022 r. Decyduje kolejność wpływu na Dziennik Podawczy.

Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji jest złożenie kompletnie wypełnionego wniosku wraz z dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do dysponowania budynkiem. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem budynku, zobowiązany jest do przedłożenia pisemnej zgody wszystkich współwłaścicieli wraz ze zgodą wypłaty całości dotacji na rzecz Wnioskodawcy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 22 Urzędu Miejskiego w Wojniczu lub pod numerami telefonów: /14/ 631 98 48, /14/ 631 98 59. 

Wniosek o udzielenie dotacji:

Dostępne linki:

Regulamin udzielania dotacji: https://bip.malopolska.pl/umwojnicz,a,2101096,uchwala-nr-xxxiv3982022-rady-miejskiej-w-wojniczu-z-dnia-28-kwietnia-2022-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly.html

Regulamin konkursu: https://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-4-4-2–obnizenie-poziomu-niskiej-emisji—spr—rpmp-04-04-02-iz-00-12-052-18
Gmina Wojnicz
Wojnicz – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie tarnowskim. Gmina stanowi 5,55% powierzchni powiatu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).