Czwartek, 18 lipca 2024r. | Imieniny: Erwina, Kamila, Szymona
Pokaż menu

NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH W SPISIE ROLNYM

15 czerwca, 2020

OGŁOSZENIE o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrza terenowego do wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem prac spisowych w ramach spisu rolnego w terminie od dnia 1 września 2020 r do dnia 30 listopada 2020 r.

§1.

1. Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:

  • pełnoletnich;
  • zamieszkałych na terenie danej gminy;
  • posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
  • posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
  • które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Oświadczenie o spełnieniu wymagania, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Kandydat na rachmistrza terenowego, składając oświadczenie, jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczenie

§2.

Zgłoszenia na rachmistrzów terenowych dokonuje się w terminie od dnia 15 czerwca 2020r do dnia 8 lipca 2020r.wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

§3.

1. Kandydaci na rachmistrzów terenowych odbędą szkolenia obejmujące informacje o:

  • statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej;
  • zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego;
  • sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie do przeprowadzenia spisu rolnego.

2. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1, kończy się egzaminem testowym przeprowadzanym przez osoby prowadzące szkolenie. Egzamin testowy polega na: sprawdzeniu wiedzy i umiejętności objętych szkoleniem.

3. Niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego kandydat na rachmistrza terenowego ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku oraz żądania sprawdzenia poprawności tego wyniku.

4. W przypadku stwierdzenia, na skutek żądania, o którym mowa w ust. 3, błędu  w przyznanej liczbie punktów, dokonuje się zmiany wyniku egzaminu testowego.

5. Kandydat na rachmistrza terenowego, który z egzaminu testowego uzyskał wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi, jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego gminnego komisarza spisowego. Kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.

6. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.

7. Dyrektor urzędu statystycznego – jako zastępca wojewódzkiego komisarza spisowego zawiera z rachmistrzem terenowym umowę zlecenia.

§4.

Gminny komisarz spisowy informację o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych ogłasza na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie i www Urzędu.

§5.

Do przeprowadzenia naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.).

§6.

Rachmistrzowi terenowemu przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

§7.

Rachmistrzowi terenowemu, który uległ wypadkowi podczas wykonywania czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, a w razie wypadku śmiertelnego – członkom rodziny tego rachmistrza, przysługują świadczenia przewidziane w ustawie z dnia 30 października 2002r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. z 2013r. poz. 737 oraz z 2018r. poz. 2245).

Miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać na dzienniku podawczym w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urząd Gminy Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19
z dopiskiem: Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny spis rolny 2020 r.”

TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca 2020 r do 8 lipca 2020 r.

 

Do pobrania:

 
Gmina Wietrzychowice
Wietrzychowice – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie tarnowskim. Gmina stanowi 3,43% powierzchni powiatu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).