Sobota, 30 września 2023r. | Imieniny: Wery, Honoriusza, Hieronima
Pokaż menu

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Mikołajowicach

19 maja, 2020
Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Mikołajowicach

Zarządzenie Nr 90/2020
Wójta Gminy Wierzchosławice

z dnia 19 maja 2020 r.

w sprawie ogłoszenia  konkursu  na stanowisko  Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Mikołajowicach

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U z 2020 r. poz. 713) oraz art. 63 ust. 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U.2017 poz. 1587, z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. 1.  Ogłaszam  konkurs na stanowisko  Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Mikołaja Kopernika w Mikołajowicach

2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w § 1, zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy w Wierzchosławicach, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wierzchosławicach , na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Mikołajowicach

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

 

Wójt Gminy Wierzchosławice

OGŁASZA KONKURS

NA STANOWISKO DYREKTORA:

Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Mikołajowicach 

33-121 Bogumiłowice

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora  oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek( Dz. U.2017 , poz.1597 z późn. zm.).

1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;

2) ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie  lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy  pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4) uzyskał:

a) co najmniej bardzo dobra ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b) pozytywna ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni

᠆ przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed  powierzeniem stanowiska dyrektora;

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonania pracy na stanowisku kierowniczym;

6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

7) nie był prawomocnie karany karą dyscyplinarną, o której mowa a art. 76 ust.1 ustawy z dnia  26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z póź. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

10) nie był karany  zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1440, z późn. zm.);

11) w przypadkach cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

WYMAGANE DOKUMENTY

2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt.4 rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz. U. 2010 Nr 60, poz. 373 z późn. zm.) oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania  i rozwoju publicznej szkoły;

b) poświadczona  przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

c) życiorys z opisem  przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

᠆ stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

᠆ stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego,

᠆ stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym- w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;

d) oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem  kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c;

e) oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem  kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia , w tym dyplom studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów  podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu  zarządzania oświatą ;

f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

g) oświadczenie, że  przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego ;

h) oświadczenie , że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i) oświadczenie , że kandydat nie był karany zakazem  pełnienia funkcji  związanych z dysponowaniem środkami publicznymi , o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2019r. poz. 1140 z poź. zm.);

j) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku , o którym mowa w art.7 ust.1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października  2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów Bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. z 2013r., poz. 1388 oraz z 2016r., poz. 178) – w stosunku do kandydatów urodzonych przed dniem  01.08.1972r.

k) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego- w przypadku nauczyciela;

l) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela  i nauczyciela akademickiego;

m) oświadczenie , że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia  1982r. Karta Nauczyciela(Dz.U.2019.2215 .) a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

n) oświadczenie, że kandydat ma pełną  zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej  nauczycielem;

o) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych  osobowych  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych  osobowych(Dz.U.2019.1781 ) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Oferty należy składać w sekretariacie  Urzędu  Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550, II piętro,  pokój Nr 29,  w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs – Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Mikołajowicach , 33-121 Bogumiłowice”-   w terminie do dnia  2 czerwca 2020r. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Wierzchosławice.

                           Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Wierzchosławice.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Pliki do pobrania:
Gmina Wierzchosławice
Wierzchosławice – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie tarnowskim. Gmina stanowi 5,29% powierzchni powiatu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).