Środa, 21 lutego 2024r. | Imieniny: Eleonory, Fortunata, Roberta
Pokaż menu

Opieka wytchnieniowa listopad 2023

06 listopada, 2023

 
INFORMACJA O PROGRAMIE „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”
DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024
– DIAGNOZA POTRZEB MIESZKAŃCÓW GMINY SZERZYNY

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Programu
pn.
Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szerzynach informuje, o zamiarze przystąpienia do realizacji
w/w Programu. Źródłem finansowania Programu są środki pochodzące z Funduszu Solidarnościowego. Program ma na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie czasowego zastępstwa i udzielenie wsparcia przy wykonywaniu codziennych obowiązków.

Głównym celem Programu jest udzielenie wsparcia członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności;

 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności:

  a) o stopniu znacznym,

  b) traktowane na równi z wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy
  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
  zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy Programu

Planowana jest realizacja wsparcia w dwóch formach:

1. świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego:

a) za uprzednią zgodą gminy/powiatu, w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,

b) w ośrodku wsparcia,

c) w domu pomocy społecznej świadczącym usługi wsparcia krótkoterminowego w formie dziennej,

d) w domu pomocy społecznej prowadzonym przez podmioty niepubliczne, o których mowa w art. 57 ust. 1
pkt 2-4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

e) w przypadku braku możliwości realizacji opieki w miejscach wskazanych powyżej istnieje możliwość
zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo- mieszkalnym pod warunkiem dysponowania
wolnymi miejscami przez placówkę,

f) za uprzednią zgodą gminy, w innym miejscu wskazanym przez uczestnika lub realizatora Programu, spełniającym
kryteria dostępności, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami,

2. świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego:
a) za uprzednią zgodą gminy/powiatu, w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością

b) w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym ( z wyłączeniem dzieci do 16. roku życia
z orzeczeniem o niepełnosprawności),

c) w ośrodku wsparcia,

d) w rodzinnym domu pomocy,

e) w domu pomocy społecznej świadczącym usługi wsparcia krótkoterminowego w formie pobytu
całodobowego,

f) w domu pomocy społecznej prowadzonym przez podmioty niepubliczne, o których mowa w art. 57
ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

g) w placówce zapewniającej całodobową opiekę, o której mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej,

h) w przypadku braku możliwości realizacji opieki w miejscach wskazanych powyżej istnieje możliwość
zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo- mieszkalnym pod warunkiem
dysponowania wolnymi miejscami przez placówkę,

i) za uprzednią zgodą gminy, w innym miejscu wskazanym przez uczestnika lub realizatora Programu,
spełniającym kryteria dostępności, o których mowaw ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu
dostępności osobom zeszczególnymi potrzebami.

Limit godzin i dób usług opieki wytchnieniowej w roku 2024:

 • w ramach pobytu dziennego max. 240 godzin,

 • w ramach pobytu całodobowego max. 14 dni.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone usługi
opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901), inne usługi finansowane w ramach Funduszu albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, finansowane ze środków publicznych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie proszone są:

– o złożenie osobiście druku zgłoszenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szerzynach
w terminie
do dnia 10 listopada 2023 roku (decyduje data wpływu)

lub wysłanie druku zgłoszenia na adres: gops@szerzyny.pl

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO PROGRAMU DO POBRANIA W ZAŁĄCZENIU OGŁOSZENIA

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 14 69 20 120 w godzinach pracy Ośrodka.
Uwaga! Złożenie druku zapotrzebowania nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem osoby do objęcia wsparciem.

Więcej informacji o naborze do Programu pod adresem:
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

karta zgłoszeniowa OW edycja 2023
Gmina Szerzyny
Szerzyny – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie tarnowskim, natomiast w latach 1999–2002 należała do powiatu jasielskiego w województwie podkarpackim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).