Czwartek, 18 lipca 2024r. | Imieniny: Erwina, Kamila, Szymona
Pokaż menu

23 czerwca – XIX sesja Rady Powiatu Tarnowskiego – w trybie zdalnym

18 czerwca, 2020

prezyd ses grudz 2018 mini23 czerwca 2020 roku (wtorek) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowie ( ul. Narutowicza 38), odbędzie się XIX sesja Rady Powiatu Tarnowskiego VI kadencji. Początek sesji został zaplanowany na godzinę 13.00. Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym - za pomoca oprogramowania do prowadzenia obrad na odległośc.

 

PORZĄDEK OBRAD
XIX SESJI RADY POWIATU TARNOWSKIEGO
w dniu 23 czerwca 2020 r. o godz. 13.00
sesja w systemie zdalnym

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Złożenie ślubowania przez radną Alinę Barbachen;
 4. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji;
 5. Interpelacje radnych;
 6. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Tarnowskiego za 2019 rok;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania;
 8. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego
  za 2019 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej;
 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Tarnowskiego za 2019 rok;
 10. Rozpatrzenie informacji o stanie mienia Powiatu Tarnowskiego;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Tarnowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Tarnowskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 rok;
 13. Przedstawienie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie informacji „O stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu tarnowskiego w 2019 roku”;
 14. Zapoznanie z;
  • przedstawioną przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej
  w Tarnowie oceną stanu bezpieczeństwa pożarowego na terenie Powiatu Tarnowskiego w 2019 roku,
  • przedstawioną przez Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie oceną stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Tarnowskiego w 2019 roku
  oraz;
  • podjęcie uchwały w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Tarnowskiego w 2019 roku;
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie za 2019 rok;
 16. Przedstawienie analizy zmiany planu finansowego Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie na 2020 rok;
 17. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego
  w Tarnowie za 2019 rok;
 18. Sprawozdanie z realizacji w 2019 roku „Powiatowego programu ochrony zdrowia psychicznego na lata 2017 – 2022;
 19. Harmonogram działań na rok 2020 do Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej
  i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych na lata 2016-2020;
 20. Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie;
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej „Promyk” w Rzuchowej łączącej zadania placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego oraz placówki opiekuńczo- wychowawczej typu interwencyjnego;
 22. Podjęcie uchwały w sprawie o powołanie Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej „Pełna Chata” w Rzuchowej, 33-114 Rzuchowa 2B, typu socjalizacyjnego;
 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Miasta Tarnowa dotacji celowej na pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących i majątkowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie;
 24. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Szerzyny prowadzenia zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego;
 25. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminom Ciężkowice, Skrzyszów oraz Wojnicz prowadzenia zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego;
 26. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminom Lisia Góra oraz Wierzchosławice prowadzenia zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego;
 27. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Rzepiennik Strzyżewski prowadzenia zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego;
 28. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – rok 2019;
 29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do umowy partnerstwa z dnia 15 kwietnia 2019 r. na rzecz realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1408K w km od 0+312 do 0+522 w miejscowości Zakliczyn, Powiat Tarnowski”;
 30. Sprawozdanie z działalności Starostwa Powiatowego w Tarnowie za okres 2019 roku;
 31. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnowskiego;
 32. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2020 rok Nr XV.143.2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.
 33. Podjecie uchwały w sprawie powołania radnej do Komisji Rady Powiatu Tarnowskiego.
 34. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli za I kwartał 2020 r;
 35. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok;
 36. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Tarnowskiego i informacja z realizacji uchwał Rady;
 37. Zapytania i wolne wnioski radnych;
 38. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych;
 39. Zamknięcie obrad;

                                                                                                 Przewodniczący Rady

                                                                                                      Paweł Smoleń
Tarnów, 10 czerwca 2020 r.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).