Piątek, 22 września 2023r. | Imieniny: Tomasza, Maurycego, Joachima
Pokaż menu

SKŁADANIE WNIOSKÓW DO ZMIANY STUDIUM

28 września, 2019

Rzepiennik Strzyżewski, dnia
28.09.2019r.

OGŁOSZENIE

WÓJTA
GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2018 poz. 1945 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Rzepiennik
Strzyżewski uchwały V/38/2019
Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzepiennik
Strzyżewski”
. Granice
obszaru objętego zmianą studium przedstawione zostały na
załączniku graficznym do ww. uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do
powyższej zmiany studium. Wnioski należy składać na piśmie w
siedzibie Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik
Strzyżewski 400, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski, w terminie do
30.10.2019 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 2 i art.
39 ust. 1 pkt. 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 poz. 2081 z późn.
zm.) zawiadamiam również, iż w publicznie dostępnym wykazie
danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego
ochronie zamieszczono uchwałę Nr V/38/2019 Rady Gminy Rzepiennik
Strzyżewski z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Rzepiennik Strzyżewski” oraz
wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko skutków realizacji ustaleń studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i
wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dotyczącej ww. studium.

Uwagi i wnioski należy składać w
siedzibie Gminy Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Strzyżewski 400,
33-163 Rzepiennik Strzyżewski, w terminie do dnia 30.10.2019
r.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Strzyżewski 400, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy: rzepiennik@rzepiennik.pl.

Uwaga lub wniosek powinny zawierać
nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga lub wniosek.

Wnioski oraz uwagi złożone po dniu
30.10.2019 r. pozostaną
bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia
wniosków do studium oraz uwag i wniosków złożonych w ramach
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w
związku ze sporządzaniem ww. projektu studium jest Wójt Gminy
Rzepiennik Strzyżewski.


Wójt
Gminy Rzepiennik Strzyżewski
Gmina Rzepiennik Strzyżewski
Rzepiennik Strzyżewski leży w południowo-wschodniej części województwa małopolskiego w powiecie tarnowskim pomiędzy rzekami Ropą i Białą, w dolinie rzek Rzepianka (Rzepiennik) i Olszynka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).