Czwartek, 23 maja 2024r. | Imieniny: Iwony, Dezyderego, Kryspina
Pokaż menu

Nawet do 500 tys. zł na modernizację gospodarstw rolnych – obszar d

08 kwietnia, 2020

Od 31 marca do 29 maja 2020 r. Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy
na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”.  Wsparcie
można otrzymać na zakup maszyn i budynki inwentarskie w ramach inwestycji związanych
z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu
produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub
zwiększeniem wartości dodanej produktu – obszar D.

Jakie
wsparcie i dla kogo?

O wsparcie mogą ubiegać się rolnicy
posiadający gospodarstwa rolne o wielkości ekonomicznej między 13 tys. euro a
200 tys. euro.

W przypadku osób wnioskujących wspólnie,
wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza od 13 tys.
euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić
co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji, wielkość ekonomiczna
gospodarstwa każdego z wspólnie wnioskujących rolników osiągnie wartość co
najmniej 13 tys. euro.

Rolnik może ubiegać się o  maksymalnie 200
tys. zł
na inwestycje niezwiązane bezpośrednio z budową,
modernizacją budynków inwentarskich, czyli na zakup maszyn.

Natomiast w przypadku inwestycji związanych
z racjonalizacją technologii produkcji kwota wsparcia nie może
przekroczyć  500 tys. zł.

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji
poniesionych kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania
wynosi standardowo 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być
wyższy i wynieść 60 proc., gdy o takie wsparcie ubiega się młody rolnik lub gdy
wniosek składa wspólnie kilku rolników.

Rozwiązania
na czas epidemii

Ze względu na fakt, iż w dniu 14 marca, na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego, a
następnie epidemii, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, składanie
wniosków osobiście lub przez upoważnioną osobę, bezpośrednio Małopolskim Oddziale
Regionalnym Agencji (lub za pośrednictwem Biura Powiatowego ARiMR, znajdującego
się na obszarze właściwości miejscowej) odbywać się będzie jedynie poprzez skorzystanie z udostępnionych wrzutni/urn,
w których możliwe będzie pozostawienie dokumentów.

W związku z powyższymi utrudnieniami spowodowanymi stanem zagrożenia
epidemicznego, ARiMR apeluje o składanie wniosków
przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej i odstępowanie, w miarę możliwości, od osobistego składania
wniosków w OR lub BP.

ARiMR przy ustalaniu kolejności przysługiwania
pomocy uwzględni wyłącznie wnioski o przyznanie pomocy, które zostaną nadane
przesyłką rejestrowaną i wpłyną do Agencji w terminie 30 dni liczonych od dnia
następującego po dniu zakończenia naboru.

ARiMR zachęca również do podawania we wniosku numerów telefonów oraz adresów e-mail i
wyrażania zgody na ich wykorzystanie poprzez zaznaczanie na Wniosku o
przyznanie pomocy pól w sekcji VII.B. „Zgoda podmiotu ubiegającego się o
przyznanie pomocy na przetwarzanie danych osobowych” oraz sekcji VII.C „Zgoda
pełnomocnika na przetwarzanie danych osobowych” celem ułatwienia i przyspieszenia
kontaktu w sprawach dotyczących złożonego wniosku.

W związku z obowiązującym stanem epidemii, Agencja obecnie przyjmować będzie dokumenty
dołączone w formie kopii nie potwierdzonej lub nie poświadczonej za zgodność z
oryginałem.
W terminie późniejszym, gdy będzie to już możliwe, Agencja
wezwie do uzupełnienia prawidłowo potwierdzonych lub poświadczonych za zgodność
kopii dokumentów (nie dotyczy to dokumentów składanych, zgodnie z obowiązującym
rozporządzeniem, w formie oryginału. Te dokumenty niezmiennie należy składać w
takiej właśnie formie).

Najważniejsze
zmiany

 Najważniejsze zmiany w stosunku do
naboru przeprowadzonego w 2018 roku to:

 • konieczność
  posiadania przez wnioskodawcę (osobę fizyczną) własnego, odrębnego numeru identyfikacyjnego
  (nie można posługiwać się, jak to miało miejsce dotychczas, numerem nadanym
  współmałżonkowi lub współposiadaczowi gospodarstwa rolnego,
 • podniesienie
  progu wielkości ekonomicznej gospodarstwa (SO) – z 10 tys. euro do 13 tys.
  euro, który stanowi jeden z warunków przy ubieganiu się o pomoc (z
  zastrzeżeniem warunków określonych dla osób wspólnie wnioskujących, które mogą
  mieć tę wartość mniejszą niż 13 tys. euro, pod warunkiem, że suma wielkości
  ekonomicznych gospodarstw osób wspólnie wnioskujących wynosi co najmniej 15
  tys. euro oraz w wyniku realizacji operacji, w roku złożenia wniosku o płatność
  końcową, gospodarstwo każdej z tych osób osiągnie wielkość ekonomiczną
  wynoszącą co najmniej 13 tys. euro),
 • rezygnacja
  z badania warunku dotyczącego udokumentowania przychodu ze sprzedaży produktów
  rolnych, w przypadku rolnika będącego osobą fizyczną, który prowadzi
  działalność rolniczą w okresie krótszym niż 12 miesięcy poprzedzających miesiąc
  złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Od
naboru wniosków w 2020 r. w obszarze D w udostępnionym biznesplanie wprowadzona
została możliwość importu danych dotyczących działek ewidencyjnych, upraw na
działkach ewidencyjnych. Import ww. danych może być dokonywany przez osobę
sporządzającą biznesplan z plików csv wygenerowanych z aplikacji eWniosekPlus
po sporządzeniu wniosku o płatności obszarowe za 2020 rok. Zaimportowane dane
będą wykorzystane następnie do zautomatyzowania określenia wielkości
ekonomicznej gospodarstwa uwzględniając wskazane w rozporządzeniu wykonawczym
warunki w tym zakresie.  Nowa funkcjonalność biznesplanu zapewniona
jest, jako „narzędzie samoliczące”, tj. czynności związane z importem
wygenerowanych danych do arkuszy „Działki” oraz „Uprawy” zostaną wykonane
automatycznie, po wykonaniu przez użytkowników określonych czynności opisanych
szczegółowo w Instrukcji wypełniania biznesplanu, w której zawarto również inne
szczegóły dotyczące wprowadzonych zmian i sposobu obsługi dokumentu
umożliwiającego skorzystanie z jego NOWYCH funkcjonalności.

Szczegóły
na stronie www.arimr.gov.pl i https://www.facebook.com/MalopolskiARiMR
Gmina Rzepiennik Strzyżewski
Rzepiennik Strzyżewski leży w południowo-wschodniej części województwa małopolskiego w powiecie tarnowskim pomiędzy rzekami Ropą i Białą, w dolinie rzek Rzepianka (Rzepiennik) i Olszynka.

Możliwość komentowania została wyłączona.

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).