Środa, 21 lutego 2024r. | Imieniny: Eleonory, Fortunata, Roberta
Pokaż menu

Zapraszamy na XIX Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Ryglicach

23 kwietnia, 2020
Zapraszamy na XIX Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Ryglicach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) zapraszam, na XIX Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Ryglicach VIII kadencji, która odbędzie się 27 kwietnia ( poniedziałek) 2020r., o godz. 14.00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym w formie wideo sesji za pośrednictwem aplikacji.  

 
Uzasadnienie zwołania sesji nadzwyczajnej

    Konieczność min. podjęcia uchwał niezbędnych aby gmina mogła rozpatrywać wnioski mieszkańców oraz swoim działaniem wspierać przedsiębiorców z terenu gminy Ryglice w zakresie wskazanym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Zdrowa  dnia 20 marca 2020r., ( tj. Dz. U z 2020 poz. 491 i 552 ) ws. ograniczenia zgromadzeń i zakazów obecnie obowiązujących a także zapisów spec ustawy zwanej  „tarczą antykryzysową” w czasie pandemii.
    Konieczność zabezpieczenia środków w budżecie gminy Ryglice na realizację inwestycji na które gmina otrzymała środki zewnętrzne z Funduszu Dróg Samorządowych na terenie miasta Ryglice.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Dudowicz

Planowany porządek obrad:

 
 1. Otwarcie XIX sesji RM w Ryglicach i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu  z  XVIII  sesji RM
 4. Podjęcie uchwały w spawie zmiany uchwały budżetowej nr XVI/119/19 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia  30 grudnia 2019 r.,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/120/19 Rady Miejskie w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2019r., w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2020-2038
 6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/312/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 września 2017r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf Spółki Komunalnej Dorzecze białej sp z.o.o dla zbiorowego odprowadzenia ścieków i zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Ryglice
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości oraz w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
 10. Podjęcie uchwały w sprawie specjalnego trybu umorzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Ryglice z tytułu czynszów najmu lokali użytkowych w okresie pandemii koronawirusa
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym
 12. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3ust. 3ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Ryglice w roku 2019
 13. Ocena zasobów pomocy społecznej – GOPS – sprawozdanie
 14. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 za rok 2019
 15. Sprawozdanie z działalności gminnego ośrodka pomocy społecznej w Ryglicach za 2019 rok
 16. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Ryglice za rok 2019
 17. Sprawozdanie z realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Ryglice na lata 2016-2025
 18. Zamknięcie XIX sesji RM w Ryglicach

 

Materiały do sesji:
http://ryglice.esesja.pl/posiedzenie/b8fb4720-18ff-4

Link do transmisji:

https://www.youtube.com/watch?v=XxJD1I-sbKU
Gmina Ryglice
Ryglice – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie tarnowskim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).