Czwartek, 23 maja 2024r. | Imieniny: Iwony, Dezyderego, Kryspina
Pokaż menu

Informacja dot. zwolnienia z części opłaty

25 maja, 2020
Informacja dla mieszkańców dot. zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Urząd Miejski w Radłowie informuje, że Rada Miejska w Radłowie podjęła w dniu 27 stycznia 2020 r. uchwałę  nr XVI/145/20, dotyczącą częściowego zwolnienia z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z kompostowaniem bioodpadów w przydomowym kompostowniku.

Wysokość częściowego zwolnienia wynosić będzie 1,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość. Wszyscy właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy posiadają kompostowniki przydomowe i kompostują w nich bioodpady mają prawo do skorzystania z takiego zwolnienia.

Podstawą uzyskania zwolnienia, o którym mowa w powyższej uchwale jest złożenie korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniającej informacje o kompostowaniu (deklaracja do pobrania) Uprawnienie do zwolnienia przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym weszła w życie niniejsza uchwała, jednak nie wcześniej niż od 01.09.2020 r.

W przypadku skorzystania ze zwolnienia z tyt. kompostowania, właściciel nieruchomości nie może oddawać bioodpadów stanowiących odpady komunalne (tj. worków brązowych). Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowym kompostowniku na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi określa Regulamin utrzymania czystości i porządku.

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację dotyczące posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne:
1) nie posiada kompostownika przydomowego lub
2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
3) uniemożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym
– wójt, burmistrz lub prezydent miasta stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia. Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w pkt 1–3.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kto wbrew złożonej informacji dotyczące posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne – podlega karze grzywny.

Postępowanie w sprawach toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Przypominamy, że konieczność złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje także właścicieli nieruchomości, którzy dotychczas odpady komunalne gromadzili w sposób nieselektywny, a ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) wprowadzono obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Gmina Radłów
Radłów – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie tarnowskim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).