Czwartek, 28 stycznia 2021r. | Imieniny: Walerego, Radomira, Tomasza
Pokaż menu

Konkurs na Najładniejszą Kartkę Świąteczną – zapraszamy!

01 grudnia, 2020

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia, Centrum Kultury w Pleśnej organizuje plastyczny konkurs on-line na Najładniejszą Kartkę Świąteczną. Pięknie przyozdobione kartki z pewnością będzie można wykorzystać, przesyłając życzenia do bliskich. Do tych, do których mamy daleko, lub z którymi - w związku z ograniczeniami - nie możemy się w tych wyjątkowych chwilach spotkać. Na laureatów Konkursu czekają nagrody rzeczowe. Konkurs adresowany jest do osób w każdym wieku. Zapraszamy!

Konkurs odbędzie się na stronie internetowej organizatora: www.centrum-kultury.plesna.pl
Rozstrzygnięcie i przeprowadzenie Konkursu odbędzie się 18 grudnia 2020 r.
Termin wysyłania prac: do 15 grudnia 2020 r. na adres: ckplesna@gmail.com

Szczegóły konkursu w poniższym Regulaminie.

Regulamin Konkursu na Najładniejszą Kartkę Świąteczną

Postanowienia ogólne:

1. Konkurs na Najładniejszą Kartkę Świąteczną organizowany jest przez Centrum Kultury w Pleśnej, 33 – 171 Pleśna 240.
2. Celem Konkursu jest: rozwijanie zdolności manualnych i kreatywności, aktywizacja osób w każdym wieku i umożliwienie prezentacji wytworów pracy artystycznej.
3. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków i postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Konkurs odbędzie się dnia 18 grudnia 2020r. (piątek) na stronie internetowej organizatora: www.centrum-kultury.plesna.pl, w formie prezentacji zdjęć i ogłoszenia wyników.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć konkursowych kartek, jak również imion, nazwisk, miejscowości zamieszkania osób biorących udział w Konkursie.

Uczestnicy Konkursu i ich praca:

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby w dowolnym wieku, bez względu na posiadane umiejętności plastyczne (np. wykształcenie w tym kierunku).
2. Uczestnik Konkursu ma za zadanie wykonanie kartki świątecznej z wykorzystaniem motywów związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Technika wykonania jest dowolna (farby, kredki, techniki mieszane, tempera, kolorowe tusze, collage i inne). Kartka świąteczna powinna zachować tradycyjny format, jednakże jej kształt nie musi ograniczać się do prostokąta.
3. Prace konkursowe muszą zostać wykonane samodzielnie, nie mogą to być gotowe lub zmodyfikowane kartki zakupione np. w sklepach. W konkursie nie będą oceniane prace wykonane w technice komputerowej.
4. Każdy uczestnik zgłasza jedną pracę.

Zgłoszenie udziału/pracy w Konkursie:

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie maksymalnie dwóch zdjęć gotowej pracy na adres mailowy organizatora: ckplesna@gmail.com. Termin nadsyłania prac mija z dniem 15 grudnia 2020r.
2. Zdjęcia w formie plików JPG lub PNG powinny być starannie wykonane, umożliwiając rzetelną ocenę pracy.
3. W treści wiadomości prosimy o podanie informacji o uczestniku: imię i nazwisko, wiek, miejscowość zamieszkania oraz (opcjonalnie) telefon do kontaktu.
4. W załączeniu do maila należy przesłać także skan podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych (dokument do druku poniżej).
5. Uczestnik Konkursu, przesyłając zdjęcia, wyraża zgodę i przyjmuje do wiadomości, że przesłane pliki przechodzą na własność organizatora.

Ocena pracy przez Komisję Konkursową:

1. Oceny wizualnej zgłoszonych kartek dokonuje powołana przez organizatora Komisja Konkursowa.
2. Komisja ocenia prace, biorąc pod uwagę zgodność z tematem, oryginalność i pomysłowość formy oraz zdobnictwa, estetykę wykonania.
3. W przypadku sytuacji spornych wszelkie wątpliwości rozstrzyga przewodniczący Komisji.
4. Werdykt Komisji jest ostateczny i niepodważalny.

Ogłoszenie wyników Konkursu i postanowienia końcowe:

1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi dnia 18 grudnia 2020 r. za pośrednictwem strony internetowej organizatora: www.centrum-kultury.plesna.pl.
2. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
3. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga organizator.

Kontakt do organizatora:
Centrum Kultury w Pleśnej
33 -171 Pleśna 240
<stmcewlrongkol6>ckplesna@97gma+37hil.com</vnstreeotjongvlw> (ckplesna@vr0uinteria.pl)
http://centrum-kultury.plesna.pl
tel. (14) 6-798-191

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119), informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu Centrum Kultury w Pleśnej.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych z ramienia organizatora Konkursu jest Małgorzata Hajduga, e-mail: <strowrng>ckplsm6lesna/2an.had7u5ajduga@ggbgmail.1hpfcojlm.rje</stmnesmrong>syi (ckplesosnabdy.hk6ajzvwduga@gma0tujkil.com)
3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
4. Uczestnikom Konkursu przysługują prawa do:
a) dostępu do danych,
b) sprostowania danych,
b) usunięcia danych,
c) ograniczenia przetwarzania danych,
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
e) przenoszenia danych,
f) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w Konkursie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
5. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.
6. Przetwarzanie danych w związku z udziałem w konkursie obejmuje także: publikację imienia i nazwiska uczestnika i jego miejsca zamieszkania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Konkursie. Dokonanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w Regulaminie Konkursu oraz udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7. W przypadku osoby niepełnoletniej zgodę na przetwarzanie danych osobowych musi wyrazić osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekun prawny.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (należy przesłać skan podpisanego dokumentu):
Dla osób pełnoletnich
Dla osób niepełnoletnich

Regulamin w wersji do druku (pdf)
Gmina Pleśna
Pleśna – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie tarnowskim. Pierwsza gmina zbiorowa z siedzibą w Pleśnej utworzona została w wyniku reformy samorządu w 1935 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).