Czwartek, 18 lipca 2024r. | Imieniny: Erwina, Kamila, Szymona
Pokaż menu

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GROMNIK dot. projektu zmiany “Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gromnik dla terenów nieruchomości położonych w miejscowości Chojnik”

17 marca, 2020
Zabytkowy dwór / Henryk Bielamowicz - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 4.0 Zabytkowy dwór / Henryk Bielamowicz - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 4.0

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY GROMNIK

 

z dnia 9 marca 2020 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gromnik

dla terenów nieruchomości położonych w miejscowości Chojnik”

 

 

        Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 293), art. 39 ust. 1 i 2 i art. 54 ust. 2 i 3  ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283) oraz
w związku z uchwałą Nr VI/58/2019 Rady Gminy Gromnik z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gromnik dla terenów nieruchomości położonych w miejscowości Chojnik”

 

Wójt Gminy Gromnik zawiadamia

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gromnik dla terenów nieruchomości położonych w miejscowości Chojnik” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

w dniach od 18 marca 2020 r. do 15 kwietnia 2020 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Gromnik, 33-180 Gromnik, ul. Witosa 2;

w godz. od 730 do 1530.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany miejscowego planu

odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2020 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Gromnik, 33-180 Gromnik, ul. Witosa 2;

o godz. 1100.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi oraz zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma możliwość składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko.

 

         Uwagi do projektu zmiany planu, zgodnie z art. 18 ust. 2 i ust. 3 w/w ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz uwagi w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - na piśmie do Wójta Gminy Gromnik z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy- w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 maja 2020 r.

       

Uwagi należy wnosić opatrzone własnoręcznym podpisem, z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić:
1.  na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy Gromnik;
2.  drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Gromnik,  33-180 Gromnik, ul. Witosa 2;

3. drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP
     lub opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.

 

Uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Gromnik w terminie 21 dni od dnia
        upływu terminu ich składania.

 

Załączniki:

GROMNIK.2019.proj.uchwały

GROMNIK.2019.Prognoza.o.na.środowisko

ZAŁ 1- 1 do proj. uchwały

ZAŁ 1- 2 do proj. uchwały
Gmina Gromnik
Gmina Gromnik położona jest na Pogórzu Karpackim, w obrębie Pogórza Rożnowskiego i Pogórza Ciężkowickiego. Obszar gminy charakteryzuje się silnie rozwidlonymi wysoczyznami, z których spływają potoki do Białej Dunajcowej. Około 25% powierzchni zajmują lasy i tereny zadrzewione.

Możliwość komentowania została wyłączona.

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).