Wtorek, 25 czerwca 2024r. | Imieniny: Lucji, Wilhelma, Doroty
Pokaż menu

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego gminy Gromnik

10 czerwca, 2024
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego gminy Gromnik

Gromnik, dnia 10 czerwca 2024 roku

 

IK.6722.1.2024

 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzania
planu ogólnego gminy Gromnik

 

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Gromnik Uchwały nr LXII/574/2024 z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania planu ogólnego gminy Gromnik.

Zainteresowani mogą składać wnioski do planu ogólnego gminy w terminie do dnia 31 lipca 2024 roku.

Zgodnie z art. 8g ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnioski składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na formularzu w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego: w Urzędzie Gminy Gromnik, pok. nr 8, pocztą na adres Urząd Gminy Gromnik, ul. Witosa 2, 33-180 Gromnik, adres poczty elektronicznej e-mali: ug@gromnik.pl lub za pomocą platformy ePUAP (/8g218lacdp/SkrytkaESP).

Wnioski składa się na formularzu, którego wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego. Wzór ww. formularza jest dostępny poniżej w sekcji załączniki do pobrania a także jest dostępnej na stronie:  https://bip.malopolska.pl/uggromnik,a,2478400,ogloszenie-o-przystapieniu-do-sporzadzania-planu-ogolnego-gminy-gromnik.html. Zgodnie z art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamia się, że wszczęto postępowanie w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, dla potrzeb planu ogólnego gminy Gromnik.

 Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać do 31.07.2024 r. w formie pisemnej na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na formularzu w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego: w Urzędzie Gminy Gromnik, pok. Nr 8, pocztą na adres Urząd Gminy Gromnik, ul. Witosa 2, 33-180 Gromnik, adres poczty elektronicznej e-mali: ug@gromnik.pl lub za pomocą platformy:   ePUAP (/8g218lacdp/SkrytkaESP). Zgodnie z art. 41 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Gromnik.

Informuję, że złożenie formularza stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.

 

 

Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. - RODO (Dz. U. UE.L. 119.1 z 04.05.2016) informujemy, że:

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 RODO informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: Wójt Gminy Gromnik ul. Witosa 2, 33-180 Gromnik

 1. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem e – mail: ug@gromnik.pl.
 2. Urząd Gminy Gromnik z siedzibą w Gromniku, ul. Witosa 2, 33-180 Gromnik, gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Gminy.
 3. (Podstawy prawne z RODO: art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO, art. 9 ust. 2 lit. g RODO) Dane mogą zostać przekazane innym podmiotom wyłącznie na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Nadto dane mogą być przetwarzane przez podmioty zapewniające Administratorowi obsługę administracyjną, Informatyczną, techniczną (obsługa prawna, informatyczna, serwis sprzętu, niszczenie dokumentów) z którymi Administrator zawarł odpowiednie umowy powierzania przetwarzania danych lub na mocy innego dozwolonego instrumentu prawnego czy w oparciu o inne umowy.
 4. Dane osobowe przetwarzane przez Urząd Gminy Gromnik przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r., poz. 553), w tym rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 5. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:
 • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
 • żądania ich sprostowania,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 1. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na jego właściwy adres lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres ug@gromnik.pl.
 2. Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO); adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 4. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z odpowiednich przepisów prawa. Odmowa podania danych wiązać się będzie np. z brakiem możliwości rozpatrzenia czy złożenia wniosku, lub innych czynności wynikających z ww. ustawy

10. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane nie będą przekazywane do państw spoza EOG.

Zgodnie z art.8h ust. 2, art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) informuję o ograniczeniu, o którym mowa w art. 8a ust. 1. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

 

Załączniki do pobrania:

uchwała o przystąpieniu do POG 2024

Wniosek dotyczacy aktu planowania przestrzennego 2024
Gmina Gromnik
Gmina Gromnik położona jest na Pogórzu Karpackim, w obrębie Pogórza Rożnowskiego i Pogórza Ciężkowickiego. Obszar gminy charakteryzuje się silnie rozwidlonymi wysoczyznami, z których spływają potoki do Białej Dunajcowej. Około 25% powierzchni zajmują lasy i tereny zadrzewione.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).