Środa, 17 lipca 2024r. | Imieniny: Anety, Bogdana, Jadwigi
Pokaż menu

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

03 lipca, 2024
Zabytkowy dwór / Henryk Bielamowicz - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 4.0 Zabytkowy dwór / Henryk Bielamowicz - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 4.0

O G Ł O S Z E N I E

  1.  Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Gromnik 

w zakresiepomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2024 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, określone w Uchwale nr LX/555/2023 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Gromnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024,  pod nazwą:

„Zapewnienie dziennej opieki osób starszych będących mieszkańcami gminy Gromnik”

I.Wójt Gminy Gromnik przeznacza na realizację zadania, o jakim mowa w pkt I środki

finansowe do kwoty ogółem:   30 000,00 zł, w tym na zadanie:

- wymienione w pkt. I.1)      -    30 000,00 zł /słownie: trzydzieści tysięcy złotych, 00/100/.

II. Warunkiem przystąpienia do  konkursu jest złożenie ofert w zamkniętych,

nieprzeźroczystych kopertach, opisanych nazwą zadania (w brzmieniu jak w pkt I), w terminie do 25 lipca 2024 r., do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Gromnik, ul. Witosa 2, 33-180 Gromnik, pok. nr 1.

III.Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu

Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznychoraz wzorówsprawozdańwykonaniatych zadań  (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057),

IV.Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane.

V.Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w terminie, o którym mowa w pkt III

oraz oferty kompletne.

VI. Do konkursu mogą być składane oferty na zadania, których realizacja przewidziana jest od dnia podpisania umowy do końca września 2024 r.

VII.Złożenie ofert nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznania dotacji w oczekiwanej wysokości (niezależnie od oczekiwanej kwoty). Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

VIII.Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy w oparciu o rekomendację Komisji konkursowej w terminie 7 dniu od przedłożenia rekomendacji Komisji.

IX.Pozostałe warunki konkursu określa regulamin stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Gromnik nr 23/2024 z dnia 3 lipca 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Gromnik w  zakresiepomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2024 r.

Szczegółowych informacji na temat ogłaszanego konkursu udziela Małgorzata Kras – Kierownik Referatu GOŚ  w Urzędzie Gminy  Gromnik Tel./14/ 6514238 wew. 14, w godz. pracy Urzędu.

 

Gromnik, 03.07.2024 r.

Wójt Gminy

Małgorzata Kras

ZARZĄDZENIE NR 23/2024  z dnia 3 lipca 2024 r.,

ZAŁĄCZNIK NR 1  do zarządzenia nr 23/2024 z dnia 3 lipca 2024 r.,

ZAŁĄCZNIK NR 2  do zarządzenia nr 23/2024 z dnia 3 lipca 2024 r.
Gmina Gromnik
Gmina Gromnik położona jest na Pogórzu Karpackim, w obrębie Pogórza Rożnowskiego i Pogórza Ciężkowickiego. Obszar gminy charakteryzuje się silnie rozwidlonymi wysoczyznami, z których spływają potoki do Białej Dunajcowej. Około 25% powierzchni zajmują lasy i tereny zadrzewione.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).