Piątek, 5 marca 2021r. | Imieniny: Adriana, Fryderyka, Teofila
Pokaż menu

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT W 2021 ROKU

07 stycznia, 2021
Zabytkowy dwór / Henryk Bielamowicz - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 4.0 Zabytkowy dwór / Henryk Bielamowicz - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 4.0

 

O G Ł O S Z E N I E

I. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Gromnik wdziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r., przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, określonych w Uchwale nr XIX/179/2020 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Gromnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021,  pod nazwą:

1)      prowadzenie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki siatkowej oraz zajęć sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Gromnik.

II. Wójt Gminy Gromnik przeznacza na realizację zadania, o jakim mowa w pkt I środki finansowe do kwoty ogółem:   12 000 zł, w tym na zadanie:

- wymienione w pkt. I.1)      -    12 000 zł /słownie: dwanaście tysięcy złotych/.

III. Warunkiem przystąpienia do  konkursu jest złożenie ofert w zamkniętych, nieprzeźroczystych kopertach, opisanych nazwą zadania (w brzmieniu jak w pkt I), w terminie do 29  stycznia 2021 r., do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Gromnik, ul. Witosa 2, 33-180 Gromnik, pok. nr 1.

IV. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.  w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdańwykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057),

Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane.

V. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w terminie, o którym mowa w pkt III oraz oferty kompletne.

VI. Do konkursu mogą być składane oferty na zadania, których realizacja przewidziana jest od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2021 r.

VII. Złożenie ofert nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznania dotacji w oczekiwanej wysokości (niezależnie od oczekiwanej kwoty). Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

VIII. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy w oparciu o rekomendację Komisji konkursowej w terminie 7 dniu od przedłożenia rekomendacji Komisji.

IX. Pozostałe warunki konkursu określa regulamin stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Gromnik nr 248/2021 z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Gromnik w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  w 2021 r.

Szczegółowych informacji na temat ogłaszanego konkursu udziela Małgorzata Kras – Kierownik Referatu GOŚ  w Urzędzie Gminy  Gromnik Tel./14/ 6514238 wew. 14, w godz. pracy Urzędu.

 

 Gromnik, 07.01.2021 r.                                                                                              WÓJT GMINY

                                                                                                 Bogdan Stasz

Zarządzenie nr 248/2021 z dnia 07 stycznia 2021 roku

Załącznik nr 1 do zarządzenie nr 248/2021 z dnia 07 stycznia 2021 r.

załącznik nr 2 do zarządzenia nr 248/2021 z dnia 07 stycznia 2021 r.
Gmina Gromnik
Gmina Gromnik położona jest na Pogórzu Karpackim, w obrębie Pogórza Rożnowskiego i Pogórza Ciężkowickiego. Obszar gminy charakteryzuje się silnie rozwidlonymi wysoczyznami, z których spływają potoki do Białej Dunajcowej. Około 25% powierzchni zajmują lasy i tereny zadrzewione.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).