Sobota, 2 marca 2024r. | Imieniny: Heleny, Halszki, Pawla
Pokaż menu

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W DZIEDZINIE POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB W 2024 ROKU

11 grudnia, 2023
Zabytkowy dwór / Henryk Bielamowicz - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 4.0 Zabytkowy dwór / Henryk Bielamowicz - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 4.0

 

   

O G Ł O S Z E N I E

I. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Gromnik  w zakresiepomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2024 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, określone w Uchwale nr LVIII/533/2023 Rady Gminy Gromnik z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Gromnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024,  pod nazwą:

1)      „Zapewnienie dziennej opieki osób starszych będących mieszkańcami gminy Gromnik”

II. Wójt Gminy Gromnik przeznacza na realizację zadania, o jakim mowa w pkt I środki

finansowe do kwoty ogółem:   29 000 zł, w tym na zadanie:

- wymienione w pkt. I.1)      -    29 000 zł /słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych/.

III. Warunkiem przystąpienia do  konkursu jest złożenie ofert w zamkniętych, nieprzeźroczystych kopertach, opisanych nazwą zadania (w brzmieniu jak w pkt I), w terminie do 2 stycznia 2024 r., do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Gromnik, ul. Witosa 2, 33-180 Gromnik, pok. nr 1.

IV. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.  w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznychoraz wzorów sprawozdańwykonaniatych zadań  (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057). Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane.

V. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w terminie, o którym mowa w pkt III oraz oferty kompletne.

VI. Do konkursu mogą być składane oferty na zadania, których realizacja przewidziana jest od dnia podpisania umowy do 31 marca 2024 r.

VII. Złożenie ofert nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznania dotacji w oczekiwanej wysokości (niezależnie od oczekiwanej kwoty). Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

VIII. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy w oparciu o rekomendację Komisji konkursowej w terminie 7 dniu od przedłożenia rekomendacji Komisji.

IX. Pozostałe warunki konkursu określa regulamin stanowiący załącznik nr 1 do zarządzeniaWójta Gminy Gromnik nr 695/2023 z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Gromnik w  zakresiepomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2024 r.

 

Szczegółowych informacji na temat ogłaszanego konkursu udziela Małgorzata Kras – Kierownik Referatu GOŚ  w Urzędzie Gminy  Gromnik Tel./14/ 6514238 wew. 14, w godz. pracy Urzędu.

 

Gromnik, 11.12.2023 r.

Wójt Gminy

mgr Bogdan Stasz

 

ZARZĄDZENIE NR 695/2023  zdnia 11.12.2023 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO Zarzadzenia nr 695/2023 z dnia 11.12.2023 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO Zarzadzenia nr 695/2023 z dnia 11.12.2023 r.

 
Gmina Gromnik
Gmina Gromnik położona jest na Pogórzu Karpackim, w obrębie Pogórza Rożnowskiego i Pogórza Ciężkowickiego. Obszar gminy charakteryzuje się silnie rozwidlonymi wysoczyznami, z których spływają potoki do Białej Dunajcowej. Około 25% powierzchni zajmują lasy i tereny zadrzewione.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).