Sobota, 2 marca 2024r. | Imieniny: Heleny, Halszki, Pawla
Pokaż menu

OBWIESZCZENIE O WYSTĄPIENIU DO ORGANÓW OPINIUJĄCYCH

30 listopada, 2023
Zabytkowy dwór / Henryk Bielamowicz - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 4.0 Zabytkowy dwór / Henryk Bielamowicz - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 4.0

Nasz znak: GOŚ.6220.3.2023                                                            Gromnik, dnia 30.11.2023 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wystąpieniu do organów opiniujących

Zgodnie z art. art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2023 poz. 775) oraz art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt. 4, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) Wójt Gminy Gromnik

 

zawiadamia

o wystąpieniu przez Wójta Gminy Gromnik do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie - Zarząd Zlewni w Nowym Sączu PGW Wody Polskie o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia, w związku ze złożeniem zawiadomienia o korekcie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia złożonej do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie  z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) stosuje się przepis art. 49 Kpa, dlatego też niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Gromnik, na stronie www.gromnik.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gromnik.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Otrzymują:

  1. Gmina Gromnik, ul. Witosa 2, 33-180 Gromnik, pełnomocnik: Pani Agnieszka Guzik, Stróżówka 67, 38-300 Gorlice,
  2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa poprzez obwieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Gromnik, na stronie www.gromnik.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gromnik.
  3. A/a.

 

Obwieszczenie wywieszono dnia: …………………………………………………………………….

 

Obwieszczenie ściągnięto dnia: ………………………………………………………………………..

 

Podpis i pieczęć organu:

 

 

 

 
Gmina Gromnik
Gmina Gromnik położona jest na Pogórzu Karpackim, w obrębie Pogórza Rożnowskiego i Pogórza Ciężkowickiego. Obszar gminy charakteryzuje się silnie rozwidlonymi wysoczyznami, z których spływają potoki do Białej Dunajcowej. Około 25% powierzchni zajmują lasy i tereny zadrzewione.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).