Niedziela, 14 kwietnia 2024r. | Imieniny: Bereniki, Waleriana, Justyny
Pokaż menu

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o wezwaniu do uzupełnień Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia

15 lutego, 2024
Zabytkowy dwór / Henryk Bielamowicz - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 4.0 Zabytkowy dwór / Henryk Bielamowicz - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 4.0

Nasz znak: GOŚ.6220.1.4.2023.2.4.2024                                                                             Gromnik, 15.02.2024 r.

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia o wezwaniu do uzupełnień Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia

Działając na podstawie art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2023 poz. 775 ze zm.)

zawiadamia się Strony postępowania,

że w dniu 08.02.2024 r., zostało wydane postanowienie znak: GOŚ. GOŚ.6220.5.2023.2.2024 z dnia 08.02.2024 r. o wezwaniu do uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia pn.„Budowa oczyszczalni ścieków miejscowości Siemiechów”, zgodnie z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, znak: ST-I-4220.5.2024.AKo z dnia 23.01.2024 r. oraz PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu, znak: KN.ZZŚ.4901.8.2024.JG z dnia 23.01.2024 r.

Inwestor: Gmina Gromnik, ul. Witosa 2, 33-180 Gromnik

Wyznaczono termin na uzupełnienie danych: 6 miesięcy od daty otrzymania niniejszego postanowienia.

Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) stosuje się przepis art. 49 Kpa, dlatego też niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Gromnik, na stronie www.gromnik.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gromnik.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                                                                    Z up. Wójta

                                                                                                                             mgr Małgorzata Kras

Kierownik Referatu Gospodarki i Ochrony Środowiska

 

 

Otrzymują:

  1. Gmina Gromnik, ul. Witosa 2, 33-180 Gromnik, pełnomocnik: Pani Agnieszka Guzik, Stróżówka 67, 38-300 Gorlice,
  2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa poprzez obwieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Gromnik oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gromnik.
  3. A/a.

 

 

Obwieszczenie wywieszono dnia: …………………………………………………………………….

Obwieszczenie ściągnięto dnia: ………………………………………………………………………..

Podpis i pieczęć organu:

 

 
Gmina Gromnik
Gmina Gromnik położona jest na Pogórzu Karpackim, w obrębie Pogórza Rożnowskiego i Pogórza Ciężkowickiego. Obszar gminy charakteryzuje się silnie rozwidlonymi wysoczyznami, z których spływają potoki do Białej Dunajcowej. Około 25% powierzchni zajmują lasy i tereny zadrzewione.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).