Sobota, 17 kwietnia 2021r. | Imieniny: Rudolfa, Roberta
Pokaż menu

Ogłoszenia: Informacja w sprawie legalności posiedzeń Rady Miejskiej

05 marca, 2021

W związku z pojawiającymi się głosami mieszkańców w sprawie legalności posiedzeń Rady Miejskiej, posiedzeń Komisji oraz podejmowanych uchwał informujemy:

O ważności sesji decydują przepisy Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz.713 ze zm.) oraz Statucie Gminy Ciężkowice.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.
Pojęcie zwołania należy w tym przypadku rozumieć jako należyte i wyczerpujące działania mające na celu przekazanie radnym (nie mieszkańcom) informacji o miejscu, terminie i programie sesji. Zgodnie z § 18 ust. 2 Statutu Gminy Ciężkowice: Przewodniczący najpóźniej 7 dni przed planowaną sesją doręcza Radnym zawiadomienie o dacie, miejscu i planowanym porządku obrad. Przewodniczący może również zawiadomić instytucje lub osoby, których obecność uzna za zasadną. Przewodniczący Rady Miejskiej w Ciężkowicach spełnia ten warunek przekazując informację Radnym o posiedzeniach poprzez system do obsługi rady a nie poprzez zamieszczenie informacji na stronach BIP’u Urzędu Gminy.

O informowaniu mieszkańców o terminie posiedzenia mówi § 80 ust. 1 oraz ust 2:
1. Zawiadomienie o miejscu, terminie i porządku obrad Rady oraz komisji Rady podaje się do wiadomości mieszkańców najpóźniej na 3 dni przed sesją lub posiedzeniem komisji Rady, w sposób zwyczajowo przyjęty, w tym na tablicach ogłoszeń w Urzędzie oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy. W przypadku Komisji skarg, wniosków i petycji oraz komisji doraźnych komunikat może nie zawierać porządku obrad.
2.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 1, może ulec skróceniu.

 Niespełnienie tego obowiązku nie stanowi podstawy do stwierdzenie nieważności posiedzenia oraz podejmowanych na nim uchwał.

Z art. 14 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wynika, iż uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Aby uznawać podjętą uchwałę za akt wywołujący w nim przewidziane skutki prawne,

  • musi on być podjęty zgodnie z unormowaniami regulującymi tryb organizowania sesji rady gminy, na które składają się odpowiednie przepisy ustawy o samorządzie gminnym, uzupełniane przepisami Statutu Gminy
  • dochowanie przez akt wymogów prawnych dotyczących zasad i trybu podejmowania takich uchwał przez radę gminy,
  • jak również zgodność treści uchwały z przepisami dotyczącymi jej ustaleń merytorycznych.

Zgodnie z art. 91 ustawy o samorządzie gminnym o nieważności uchwały lub zarządzenia w całości lub w części orzeka organ nadzoru.

Art.  91.  [Nieważność aktu prawa miejscowego. Rozstrzygnięcie nadzorcze]
1.  Uchwała lub zarządzenie organu gminy sprzeczne z prawem są nieważne. O nieważności uchwały lub zarządzenia w całości lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały lub zarządzenia, w trybie określonym w art. 90.
2.  Organ nadzoru, wszczynając postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały lub zarządzenia albo w toku tego postępowania, może wstrzymać ich wykonanie.
2a.  Przepisu ust. 2 nie stosuje się do uchwały lub zarządzenia o zaskarżeniu rozstrzygnięcia nadzorczego do sądu administracyjnego.
3.  Rozstrzygnięcie nadzorcze powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o dopuszczalności wniesienia skargi do sądu administracyjnego.
4.  W przypadku nieistotnego naruszenia prawa organ nadzoru nie stwierdza nieważności uchwały lub zarządzenia, ograniczając się do wskazania, iż uchwałę lub zarządzenie wydano z naruszeniem prawa.
5.  Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.

 
Gmina Ciężkowice
Ciężkowice – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie tarnowskim.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).